Image

ขอต้อนรับสู่

ภาควิชาพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งและรับใช้สังคมมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี และได้จัดทำหลักสูตรที่ให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติ มีการให้บริการด้านวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทั้งภาควิชาการและพัฒนาชุมชน ปัจจุบันภาควิชาพลศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชา ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชานันทนาการ ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการสอน ทักษะการทำงาน และทักษะการวิจัย เพื่อที่นำไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ติดต่อภาควิชา

อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องธุรการ 1-104
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-942-8671
โทรสาร
02-942-8671
Email: xxxxxxx@ku.ac.th

© 2022 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์