Untitled Document

 

ปรัชญาของรายวิชากิจกรรมพลศึกษา

“การพัฒนาทักษะชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อ”

 

มาตรฐานรายวิชากิจกรรมพลศึกษา

๑.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(๑)  มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
(๒)  ตระหนักในบทบาท หน้าที่ของตนเองและส่วนรวม
(๓)  มีวินัยในตนเอง
(๔)  มีทัศนคติที่ดีและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น

๒.  ด้านความรู้

(๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกีฬาและทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(๒) สามารถนำหลักการและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์

๓.  ด้านทักษะทางปัญญา

มีความสามารถและแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ด้านทักษะกีฬาการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง

๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(๑)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒)  มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
(๓)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลภายนอก
(๔)  มีภาวะผู้นำและผู้ตาม รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีทักษะการใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Untitled Document

ระเบียบการแต่งกาย

ในรายวิชา กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล รักบี้ฟุตบอล แฮนด์บอล ฮอกกี้ ซอฟท์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส กอล์ฟ เปตอง กระบี่กระบอง ดาบไทย ยิงธนู ยิงปืน บริดจ์ มวยไทย มวยสากล การฝึกด้วยน้ำหนัก จักรยาน โบว์ลิ่ง การเต้นรำแบบแอโรบิค และการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ ให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดแต่งกาย ดังนี้

  • เสื้อยืดคอปก สีขาวทั้งตัว มีกระเป๋าที่อกซ้าย ตัวกระเป๋าปักอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวกรอบทองว่า “PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY” ชายปกคอเสื้อและชายแขนเสื้อทอแถบสีเขียว หลังเสื้อปักอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวว่า “Kasetsart University”
  • กางเกงกีฬาขาสั้น ทรงสุภาพ สีดำล้วน
  • รองเท้ากีฬา
  • ถุงเท้ากีฬาสีขาว

 

ในรายวิชา ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ช่วยคนตกน้ำ ยูโด ไอกิโด คาราเต้โด เทควันโด ดาบสากล ยิมนาสติก มวยปล้ำ กิจกรรมเข้าจังหวะ และนาฏศิลป์ ให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับกิจกรรมและการเคลื่อนไหวร่างกายในกีฬาชนิดนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน

 

ในรายวิชา ลีลาศ ให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 

Untitled Document
ลำดับที่
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
1
01175111 Track & Field อ.นุชจรี  บุญธรรม/อ.ยงค์ยุท  ชาตรี
2
01175112 Badminton อ.ศักดิภัทร์  เฉลิมพุฒิพงศ์ /อ.ไพวัลย์  ตัณลาพุฒ/ อ.อวยพร  ตั้งธงชัย/อ.ชาญชัย  ขันติศิริ/อ.ณัฐชนนท์  ซังพุก/อ.บุญเลิศ  อุทยานิก/อ.ณัฐยา  แก้วมุกดา/อ.วรพงษ์  แย้มงามเหลือ
3
01175113 Lawn Tennis อ.กรรชิต  บุญสุวรรณ/อ.เดชศักดิ์  จันทรสวัสดิ์/อ.อนุชิต  พรหมประกาย/อ.พรเทพ  ราชรุจิทอง
4
01175114 Table Tennis อ.จุฑามาศ  บัตรเจริญ/อ.ฐาปนา  ถาวร อ.วีรพัฒน์  นามกระโทก/ อ.วิโรจน์  พวงพิกุล / อ.ณัฐพงศ์  สุโกมล /  อ.อวยพร  ตั้งธงชัย /  อ.วิชาญ  มะวิญธร /  อ.ศักดิภัทร์  เฉลิมพุฒิพงศ์ /  อ.นาทรพี  ผลใหญ่
5
01175115 Shooting อ.อุบล  ทองปัญญา
6
01175117 Archery อ.สิทธิพงษ์  เดชาอนันตพงษ์ /อ.ยงยุทธ  ตันสาลี / อ.สิทธิพงษ์  เดชาอนันตพงษ์
7
01175121 Basketball อ.รวิวรรณ  ขันทอง / อ.บุษรินทร์  วรบวร / อ.อุทุมพร  ทับชู /  อ.นาทรพี  ผลใหญ่ / อ.ศักดิภัทร์  เฉลิมพุฒิพงศ์ /  อ.ชาติชาย  อมิตรพ่าย / อ.สุวิมล  ตั้งสัจจพจน์
8
01175122 Soccer อ.ไตรเทพ  เทียนปัญจะ / อ.ประวิทย์  โสมีชัย /  อ.สุริยา แก้วรอดฟ้า / อ.พูนศักดิ์  ทิพย์ศิริ / อ.วรวุฒิ  กุลวงษ์
9
01175123 Volleyball อ.ปวีณวัณ  จัทรโชติ / อ.ชูโชค  ชูเจริญ / อ.สุริยัน  สุวรรณกาล /  อ.เจษฎา  เจียระนัย /  อ.ศักดิภัทร์  เฉลิมพุฒิพงศ์
10
01175124 Handball อ.เสน่ห์  ศรีงาม
11
01175125 Softball อ.สุนิภา  ยุวกิจนุกูล / อ.ปัทมา  เปี่ยมจิตร์ / อ.วิวัฒน์  น้าวานิช / อ.สุธีรา  พฤกษศิริกุล
12
01175126 Takraw อ.เชิดชาย  รื่นพานิช / อ.กรัยวิเชียร  น้อยวิบล / อ.ชัชวิทย์  สงวนภักร์ / อ.อุเทน ชูแสง
13
01175127 Hockey อ.ศรัณย์  รืนณรงค์ / อ.พิริยะ  หยวกยง / อ.จตุพร รุ่งเรือง / อ.จรรยา  สมิงวรรณ
14
01175128 Rugby Football อ.พรฺธิมา  มณีรัตน์ / อ.ชาญชัย  จันทร์สุวรรณ
15
01175131 Swimming อ.สุนทร  เล้าเลืองศิลป์ชัย / อ.สหัส  ภัทรฐิตินันท์ /  อ.สันติ  วงศ์สม / อ.วิชัย  ชิ้นศุภร / อ.พฤกษา  กิ้วสระทรพัย์ / อ.มานพ  สังข์แก้ว / อ.สืบ  ชัยยะ
16
01175132 Lifesaving อ.พัฒน์ธนันตร์  ตนานุประวัติ
17
01175142 Folk Dance อ.อัจฉรา  เสาว์เฉลิม
18
01175143 Social Dance อ.ชญานันท์  ตรัยเวทยฐ์ / อ.พิจิตร  ประวีณวรกุล / อ.มานพ  สังข์แก้ว / อ.ณัฐิกา  เพ็งลี / อ.พีระ  มาลีหอม
19
01175144 Thai Classical Dance อ.พิกุล  บุญประเสริฐ / อ.กาญจนา  ยิ่งสวัสดิ์
20
01175151 Thai Sword อ.ปัทมา โฉมมณี
21
01175152 Fencing อ.พูลประเสริฐ  ปิยะอนันต์
22
01175154 Boxing อ.ธรรมสรณ์  รักษ์ศรีทอง
23
01175155 Judo อ.วิฑูรย์  มนต์ธนานุชาติ / อ.ณฐอร  ฑีฆายุพรรค
24
01175156 Aikido อ.ธนพันธุ์  ทองอร่าม
25
01175159 Karate อ.เจิดจรุง  จันทร์ศิริ
26
01175161 Contract Bridge อ.ชิโนรส  ทองธรรมชาติ
27
01175162 Bowling อ.เดชศักดิ์  จันทรสวัสดิ์
28
01175163 Golf อ.ชยพัฒน์  สุนายนตร์ / อ.ทรงวุฒิ  คิดควร /  อ.ชยพัฒน์  สุนายนตร์ / อ.เดชศักดิ์  จันทรสวัสดิ์
29
01175165 Weight Training อ.รวีโรจน์  จันทร์หอม / อ.ประสบโชค  โชคเหมาะ / อ.นาทรพี  ผลใหญ่ / อ.วรพงษ์  แย้มงามเหลือ / อ.ชาติชาย  อมิตรพ่าย / อ.ณัฐชนนท์  ซังพุก / อ.เจริญ  กระบวนรัตน์ / อ.วิชาญ  มะวิญธร
Untitled Document
ลำดับที่
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1
01175111 Track & Field
2
01175112 Badminton
3
01175113 Lawn Tennis
4
01175114 Table Tennis
5
01175115 Shooting
6
01175117 Archery
7
01175121 Basketball
8
01175122 Soccer
9
01175123 Volleyball
10
01175124 Handball
11
01175125 Softball
12
01175126 Takraw
13
01175127 Hockey
14
01175128 Rugby Football
15
01175131 Swimming
16
01175132 Lifesaving
17
01175142 Folk Dance
18
01175143 Social Dance
19
01175144 Thai Classical Dance
20
01175151 Thai Sword
21
01175152 Fencing
22
01175154 Boxing
23
01175155 Judo
24
01175156 Aikido
25
01175159 Karate
26
01175161 Contract Bridge
27
01175162 Bowling
28
01175163 Golf
29
01175165 Weight Training
 Untitled Document

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร ๓ ห้อง ๓-๑๐๘ 
โทร. ๐๒-๕๗๙๐๑๑๓ ต่อ  ๑๘๕๔

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์


นายมานพ สังข์แก้ว