หน้าหลัก|
เกี่ยวกับภาควิชา|
กรรมการบริหาร|
บุคลากร|
นิสิต|
หลักสูตร|
เอกสารเผยแพร่|
แลกเปลี่ยน|
ถาม-ตอบ|
ติดต่อ
นิสิตภาควิชาพลศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิต
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้ดังนี้

  1. มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างสรรค์ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวายแสวงหาความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
  2. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสถาบัน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สถาบันการศึกษาของตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบในผลการกระทำของตนเอง และการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับผู้อื่น รับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ส่งผลต่อสาธารณชนสังคมและประเทศชาติ
  4. ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนใฝ่รู้ เห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษา การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะนิสัยรักการทำงาน ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
  5. รักษาระเบียบวินัย ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา รู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ อยู่ภายในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎหมายของประเทศ แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม ประพฤติตน ให้อยู่ภายใต้กรอบแห่งจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีสัมมาคารวะ มีทักษะทางสังคม
  6. มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและผู้ด้อยโอกาส รู้จักการให้ การแบ่งปัน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีแนวคิดและการกระทำที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

VISIT NUMBER