บุคลากรภาควิชาพลศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชานันทนาการ

เจ้าหน้าที่