Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลของการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อระยะทางในการทุ่มลูกฟุตบอล
(The Effect of Flexibility and Muscular Strength Training on the Distance of Ball Throwing in Soccer )

 ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟวอลเลย์บอลแบบมือบนเหนือศีรษะ 
(Effects of Imagery Training upon the Overhand Service Ability in Volleyball )

 ผลของการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง ระยะทางตรง 15 เมตร ในกีฬาฟุตบอลของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
( The Effects of Plyometric Training on 15-Meter Running Speed in Soccer of Male Students at The Institute of Physical Education Suphanburi )

ผลของการฝึกบ๊อกซ์จั๊มและการฝึกถ่วงน้ำหนักที่มีต่อพลังของขาและระยะทางในการเตะฟุตบอล
( The Effect of Box Jump Training and Added Weight Training Upon Leg Power and Kick Distance in Football )

ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาและความแม่นยำในการยิงประตูฟุตบอล
(The Effects of Plyometric Training Upon Leg Muscle Power and Accuracy in Soccer Goal Shooting )

 ผลของการฝึกรำวงมาตรฐานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
( The Effect of Rum Wong Matratan Training upon Physical Fitness of Girl Students in Prathom Suksa 3 of Kasetsart University Laboratory School Kampangsaen Campus )

 ผลของการฝึกว่ายน้ำด้วยการหายใจ 2 วิธี ที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 50 เมตร 
(The Effect of Swimming Training with Two Breathing Method upon 50-Meter Frontcrawl Stroke Speed )

 ผลของการฝึกว่ายน้ำด้วยยางยืดที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ล 50 เมตร 
( Effect of Swimming Training with Strech Cordz upon Swimming Speed Frontcrawl Storke 50 Meter )

ผลของการฝึกว่ายน้ำด้วยเวลาพักต่างกัน ที่มีต่อความเร็วในการว่ายท่าครอว์ล ระยะทาง 100 เมตร
(The Effect of Swimming Training with Different Resting Duration to Speed Frontcrawl Stroke 100 Meter )

 ผลของการฝึกวิ่งกระโดดไกลแบบก้าวขาในอากาศและแบบแอ่นตัวที่มีต่อความสามารถในการกระโดดไกล 
(Effect of Long Jump Running in the Air and Hip Swing Training upon Long Jump Ability )

 ผลของการฝึกแบบวงจรที่มีผลต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
(The Effects of Circuit Training on Cardiorespiratory Endurance of Prathomsuksa 6 Students Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development )

ผลของการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการฝึกมินิเทนนิสที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมือและตา และการทรงตัวของเด็กออทิสติก
(Effects of Exercise with Mini Tennis Trainning Program on Eyes and Hands Reaction Time and Balance of Autistic Children)

 ผลของการเรียนว่ายน้ำท่าครอว์ลและท่ากบของนักเรียนชายอายุ 7 ปี
( The Effects of Learning Swimming Frontcrawlstroke and Breaststroke on Seven-Year Old Male Students )

 ผลของการใช้นวัตกรรมกระดาษพับเพื่อการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะการใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
( Effects of Using Folding Paper Innovation for Learning on Leisure Skill of Grade Four Students )

 ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี 
( Effects of Learning Activity Instruction Plans in Physical Education on Public Mind Development of Secondary School Students in Phachin Buri Province)

 ผลของกิจกรรมนันทนาการที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
( Effects of Recreational Activities on Depression of the Elderly )

 ผลของรูปแบบการฟื้นสภาพภายหลังการออกกำลังกายที่มีต่อระดับความเข้มข้นของกรดแลคติก ในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาฟุตบอล 
( Effect of Recovery Type after Exercise upon Lactic Acid Concentration Level and Heart Rate in Soccer Players )

 ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
( Effects of Recreation Program on Quality of Elderly Life )

 พฤติกรรมการดื่มสุรากับการเกิดอุบัติเหตุจราจร ของผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาลตำรวจ 
(Alcohol Drinking Behavior Relating to Traffic Accident among Traffic Accident Patients in Emergency Room of Police General Hospital )

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 
(Self-care Behaviors of Elderly Persons in the Elderly Social Group at Kasemrad Sukhapibal 3 Hospital )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]