Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(Factors Affecting Community Participation Behavior Level for Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Tumbol Klongkong; Amphur Mueang; Samut Songkhram Province )

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังตัดมดลูก และรังไข่ 
(Factors Effecting Self-Care Behavior in Post Total Hysterectomy and Bilateral Oophourectomy Patients )

 ปัจจัยที่สัมพนธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(The Factors Related to Self Care Behaviors for Upper Respiratory Track Among Primary School Students at Bangsai District in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province )

 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-5 ปี ที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(The Factors Related to Acute Respiratory Infection in Children Prevention and Control Behaviors in 0-5 Years Children's Mothers in Phramongkutklao Hospital )

 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(Causal Factors Affecting Health Behavior of Teachers under Jurisdiction of The Prachuap Khiri Khan Provincial Primary Education )

 ปัญหาการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2546 
( Problems of Organizing the 5th Track and Field of Student Competition 2003 in Samut Sakhon Province )

 ปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนเทศบาลสังกัดเขตการศึกษา 10 
( Problems in Scouting Activities Management of Municipal School in Educational Region 10 )

 ปัญหาการบริหารจัดการนันทนาการของศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการในประเทศไทย 
( Recreation Management Problems of Tourism; Sports and Recreation Center in Thailand )

 ปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตบอล ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพและภาคกลาง 
( Problems on the Training Course of the Football Players in Division 2 Bangkok Zone and Central Zone )

 ปัญหาการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่34
(Problems on the Preparation for Competitive Participation of the Amateur Boxing on the 34th National Sport of Thailand )

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Problems and Solution on the Management of Physical Education Instructional of the Opportunity Expansion Schools in Suphan Buri Province )

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการสอนว่ายน้ำท่ากรรเชียงของครูผู้สอนว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Problems and Solutions in Teaching Back Stroke of Swimming Teachers in Krung Thep Maha Nakhon )

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียนการสอนดำน้ำขั้นพื้นฐานของเมืองพัทยา 
(Problems and Solutions on Learning and Teaching of Open water Diver at Pattaya City )

 ผลการดำเนินงานโครงการสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครนายก 
(The Outcomes of Food Sanitation Program for Food Stands in Schools Located in Mueang Municipal Area; Changwat Nakhon Nayok )

 ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะทาง 50 เมตร 
(Effects of Stretching Training upon 50 Metre Butterfly Stroke Swimming Speed )

 ผลการฝึกแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
(The Effects Circuit Training on Health-Related Physical Fitness of Prathomsuksa 5 Boy Students at Anuban Phra Nakhon Si Ayutthaya School )

 ผลการฝึกแบบสถานีที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 
(The Effect of Circuit Training on Health Related Physical Fitness of Prathomsuksa 6 Girl Students Pramochwitthayaramindra School Krung Thep Maha Nakhon )

 ผลการฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบการเพิ่มน้ำหนักก้าวหน้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
(Effects of Progressive Resistance Weight Training upon Muscle Strength )

 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ายน้ำท่ากรรเชียง สำหรับนักเรียนเกรด 4 โรงเรียนนานาชาติคิซ 
( The Effectiveness of Computer Assisted Instruction for Back Crawl Stroke of Grade 4 KIS International School Students )

 ผลของการกระโดด 2 แบบ ที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อขา ของนักศึกษาหญิงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
(The Effect of Two Jump Training Upon Leg Muscles Power for Certificate Girls Nakhonpathom Vocational College )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]