Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในเทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
(Factors Relation to Health Promotion Behaviors of the Personnel in Lahan Sai Municipality; Lahan Sai District; Buri Ram Province )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข เขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบรี 
(Factors Relating the Utilization of Emergency Medical Services Behaviors of People in Emergency Medical Service System; Ministry of Public Health; Nonthaburi City; Nonthaburi Province )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องต้นของประชาชน ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
(Factors Related to Using Herbs for Primary Treatment Behaviors of People in Thanyaburi District; Pathum Thani Province )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
(Factors Relating to Non-smoking Behavior of Lower Secondary Education Students of Triamudomsuksanomklao Nonthaburi School; Nonthaburi Province )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาลในกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Factors Relating to Health Promotion Behaviors of Nursing Staffs at Medical Department in Phramongkutklao Hospital )

 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้มารับบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(Factors Contributing to the Utilization of Mobile X-ray for Tuberculosis Case Finding in Bangkok Metropolitan Area )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักตัวของบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
(Factors Influencing Body Weight Control Behavior of Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital's Personnel )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกำลังพลกรมยุทธโยธาทหารบก 
(Factors Affecting Self Care Behavior of The Army Post Engineer Department Personnel )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานสาธารณสุขมูลฐานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Factors Affection on Primary Health Care Behavior of Subdistrict Health Officers in Suphan Buri Province )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
(Factors Affecting Motorcycle Riding Accident Prevention Behavior Among Students in Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus)

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมารับบริการตรวจเต้านมวิธีทางการแพทย์ของสตรี กรณีศึกษา : พนักงานโรงงานยาสูบ กรุงเทพมหานคร 
(Factors Effecting on Mammography in Women : A Case of Thailand Tobacco Monopoly in Bangkok )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในด้านการบริโภคอาหารของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(Factors Affecting Promotion Behavior Relating Food Consumption of Hospital Personnel in Fort Thanarat Hospital Pran Buri District; Prachuap Khiri Khan )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(Factors to Effecting Exercise Behaviors of Matthayomsuksa the Student at Rajini School; Phra Nakhon Bangkok )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลศรีธัญญา 
(Factors Affecting Exercise Behavior of Elderly Persons in the Elderly Social Group of Srithanya Hospital )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
(Factors Affecting Exercise Behaviors for Health among Department of Health Officers; Ministry of Public Health; Nonthaburi Province )

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่บริการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
(Factors Affecting Behavior of a Family in Health Promotion of Elderly in Service Area of Luangphopern Hospital; Nakorn Chaisi District; Nakorn Pathom Province)

 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรคนแรก 
(Factors Affecting on Fathers' Caretaker Behaviros of the First Child )

 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
(Factors Effect on Leisure Participation Patterns of High School Students in Bangkok )

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอที่ได้รับเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา 
(Factors Influencing Self-Care Behaviors in Head and Neck Cancer Patient on Chemoradiotherapy )

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ของนักเรียนชายที่เข้าศึกษาวิชาทหาร ในจังหวัดราชบุรี 
(Factors Affecting Sexual Behaviors at Risk for HIV/AIDS of Male Students Attending the Military Training Course in Ratchaburi Province)


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]