Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
( The Effectiveness of Health Education Program for Changing Motorcycle Accident Preventive Behavior of Hired Motorcyclists in the Ministry of Public Health Area; Nontha Buri Province. )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านโภชนาการตามหลักโภชนบัญญัติและธงโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
(Effectiveness of Health Education Program for Nutrition Literacy Development on Food-Based Dietary Guideline and Nutrition Flag of Secondary School Students)

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program for Health Literacy Development By Cooperative Learning to Promote Safety Motorcycling Behaviour of Mathayomsuksa Students; Benchamatheputit Phetchaburi School; Phetchaburi )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ใน จังหวัดปทุมธานี 
(The Effectiveness of Health Education Program of Hypertension Elderly Patients in Pathum Thani Province)

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเข้ารับบริการบำบัดรักษาสารเสพย์ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
( Effectiveness of Health Education Program on Promotion of Addiction Treatment for Secondary School Students: Bang Pa-in District; Phra Nakhon Si Ayutthaya )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในมารดาครรภ์แรกที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้องโรงพยาบาลศิริราช 
( The Effectiveness of Health Education Program on the Promotion of Breastfeeding for First Pregnancy and Caesarean Section; Siriraj Hospital )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมตนเองของผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดนนทบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program to Promote Self-Control Behavior of Patients in Drug Abuse Treatment Center; Nonthaburi Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลบุตร ในมารดา มีบุตรป่วยด้วยโรคหอบหืดอายุ แรกเกิด - 5 ปี โรงพยาบาลปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี 
( The Effectiveness of Health Education Program for Child Care Behavior on the Mother of the Asthmatic Children Aged from Newborn to Five Years Old in Pathum Thani Hospital Pathum Thani Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนายทหารประทวน โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for Promoting Self Health Care Behaviors of Non-commissioned Officers in Ananthamahidol General Hospital Lop Buri Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความ สามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for Application of Self - Efficacy Theory with Social Support for Improving Behaviors Among Diabetes Mellitus Patients; Pranangklao Hospital; Nonthaburi Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program Through Group Process in Self-Care of HIV-Infected People Receiving Anti-HIV Virus Drug at Chaophayayomraj Hospital; Suphan Buri Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ชั้นปีที่ 1 สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร 
(The Effectiveness of Health Education Program on AIDS Preventive Behavior of First Year Technical Level Nursing Students under the Naval Medical Department in Bangkok )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของพลทหารประจำการกองทัพอากาศ ดอนเมือง 
(Factors Relating to Alcohol Drinking Behaviors of the RTAF Airmen in Don Muang Air Force Base)

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคลากรเรือนจำพิเศษธนบุรี 
(Factors Related to Self Health Care Behaviors of Health Personnel in Thonburi Remand Prison )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยการใส่หลอดตาข่าย ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(Factors Associating with Self-care Behavior among Patients Seeking Percutaneous Coronary Intervention and Stent at Bangkok Metropolitan Administration Medical Collage and Vajira Hospital )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองแบบพื้นบ้านของหญิงหลังคลอด : กรณีศึกษาชุมชนชาวผู้ไทย บ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Factors Related to Traditional Self-Care Behavior of Postpartum Woman : A Case of Phutai Community; Ban Kudwha; Kuchinarai Disdrict; Kalasin Province )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(Factors Related to Health Self-Care Behavior of Population in Tambon Bang Phae Amphoe Bang Phae Changwat Ratchaburi under Coverage Health Insurance Project )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 
(Factors Relating to Fast Food Consumption Behavior of Lower Secondary Education Students of Potinimitwittayakom School; Nonthaburi Province )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
( Factors Affected to Motorcycle Riding Accident Prevention Behavior of High School Students; Benchamaratrangsarit Chachoengsao )

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหลังหมดระดู อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Factors Relating Preventive Health Behaviors on Osteoporosis among Post Menopausal Women in Mueang District; Suphan Buri Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]