Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความต้องการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม
( Needs for Physical Education Teaching Profession in Secondary Schools under Secondary Education Department in Nakhon Pathom Province )

 ความต้องการรับบริการทางด้านการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสยาม 
( The Need of Exercise Services of Students and Staff Members in Siam University )

 ความต้องการออกกำลังกายของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง 
(Needs of Exercise for People in Subdistrict Administration Organization in Ang Thong Province )

 ความต้องการในการออกกำลังกายของข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
(Needs for Exercise of Teachers in the Office of Basic Educational Nakhon Pathom Region 1 )

ความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
( Needs of Exercise of Students in the Western Rajabhat Institutes )

 ความต้องการในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาล ตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
( Needs of Exercise for Helath of the People in Tumbol Kamphaeng Saen Municipal Area Nakhon Pathom Province )

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 
( In-patients Satisfaction in Medicine Department; Police General Hospital )

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนันทนาการของสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
(Satisfaction of Participants to Recreation Services at Wachirabenchatat Park in Bangkok )

 ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยกับกิจกรรมทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
( The Relationship between Subjective Well-Being and Physical Activity among Students in Sirindhorn School; Surin Province )

 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา 
(The Relation between Working Environment and Self Care Behavior of General Nurses in Srithanya Hospital )

 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการสุขาภิบาลอาหาร คุณภาพอาหารทางชีวภาพเบื้องต้น พฤติกรรมผู้ประกอบการค้าอาหาร กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(The Correlation of Food Sanitation Conditions; Basic Biological Test for Food Quality; Vender's Food Sanitation Behaviors with Students' Food Consumption Behaviors in Kasetsart University; Bangkhen Campus )

คุณค่าที่เน้นของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
( Value Orientations of Physical Education Teachers in the Office of High School District 3 )

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของครูพลศึกษาตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
( Desirable and Actual of Charateristics of Physical Education Teachers as Expected by School Administrators under the Office of Educational Service Area 2; Phra Nakhon Si Ayutthaya )

 บุคลิกภาพแบบสร้างสรรค์ของครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
(Creative Personality of Physical Education Teachers in the Office of Nakhon Pathom Educational Region )

 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Behavior Developing Model on Self-Hazard Prevention From Amphetamine in Junior Secondary School Students; Under Jurisdiction of Bang Pla Ma District Primary Education Office; Suphan Buri Province )

 ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคลมร้อนของพลทหารกองประจำการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี 
(The Effectiveness of Self-care Competency Promoting Model on Heat Stroke Prevention of Private at 722 nd Field Artillery Battalion Pibulsongkram Camp; Lop Buri Province )

 ประสิทธิผลของรูปแบบสุขศึกษาตามทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อลดความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(The Effectiveness of Health Education Model for Stress Reduction Basing on Social-Support Theory with Self-Help Group in Dementia Patients' Caregivers at Suansaranrom Hospital; Surat Thani Province )

 ประสิทธิผลของโครงงานสุขศึกษาสำหรับแม่บ้านในการป้องกัน โรคเอดส์ ในหน่วยศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี
( The Effectiveness of Health Education Program for Housewives on AIDS Prevention; Army Aviation Center; Lopburi Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตทางเพศศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม 
(Effectiveness of Life Skills Promotion Program in Sex Education on Sexual Risk Protective Behavior Change Among Female Students in Secondary Education at Bangluang Wittaya School; Nakhon Pathom Province )

 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่ใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสระบุรี 
( The Effectiveness of Integrated Teaching Model Health Education Program for AIDS Preventive Behavior Development among Nonformal Education Students in Changwat Saraburi )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]