Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
(Health Education Model According to Health Education Accreditation of Taksin Hospital's Emergency Room; Bangkok Metropolitan Administration )

รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคลิสในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมโม่บดและย่อยหิน: กรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
(Health Education Model for Silicosis Prevention Health Behavior among Workers in a Stone - grinding Factor: The Case Study in Tambon Naphralan of Amphoe Chalermphrakiat Changwat Saraburi )

รูปแบบการบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ : กรณีศึกษาโรงเรียนจารุศรบำรุง จังหวัดปทุมธานี 
( Health Promotion Integrated Model for the Overweight Students : A Case Study at Jarusornbumrung School; Pathum Thani Province )

รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของแกนนำผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(Training Model for Self Care Development of Senior Citzen in Village : A Case Study at Wong Noi District Phra Nakorn Si Ayutthaya Province )

รูปแบบการพัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
( Teacher Development Model on Physical Education Authentic Assessment in the Secondary School Level )

รูปแบบการพัฒนาตลาดน้ำปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
(The Model to Develop Floating Market without Foam Tray for Food Container )

รูปแบบการฟื้นฟูสภาพจิตใจของมารดาต่อการยอมรับบุตรที่ติดยาเสพติด 
(Psychological Rehabilitation Model for Acceptance in Drug Abuser's Mother )

รูปแบบการอบอุ่นร่างกาย และคลายอุ่นร่างกาย สำหรับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
( Warm-Up and Cool-Down Model for Women Basketball Players of Kasetsart University )

รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของประชาชนในจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Leisure Participation Patterns of People in the Northeast Provinces )

รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและความพึงพอใจการใช้เวลาว่างของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการให้บริการการใช้เวลาว่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Leisure Participation Patterns and Leisure Satisfaction of Kasetsart University Students to Leisure Services of Kasetsart University )

รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและความพึงพอใจของเยาวชนที่มีต่อการให้บริการการใช้เวลาว่างของสวนสัตว์ดุสิต
(Leisure Participation Patterns and Satisfaction of Youth to Leisure Service of Dusit Zoo )

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Recreation Participation Patterns during Flood Situation of People in Bangkok)

รูปแบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
(The Model of the Surveillance of Nosocomial Infections in Royal Irrigation Hospital Pak Kret District; Nonthaburi Province )

รูปแบบที่พึงประสงค์ในการให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(The Proposed Model of Thai Traditional Massage; Herbal Stream Bath and Hot Herbal Compress for Health Promotion : A Case Study of Khao Hin Sorn Royal Development Study Center under the Initiative of His Majesty the King Bhumibhol Adulyadej; Chachoengsao P )

รูปแบบที่พึงประสงค์ในการให้สุขศึกษาด้านเพศศึกษาสำหรับผู้พิการวัยรุ่น ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน: กรณีศึกษา โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
(The Desirable Model of Sexuality Education for Deaf Adolescents: A Case Study in the School for the Deaf Sodsuksa Amphoe Mueang Changwat Tak )

รูปแบบนำเสนอ การดำเนินงานสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
(The Proposed Model by Participatory Health Education in Community Hospital : A Case of Lad Lum Kaew Hospital in Pathum Thani Province )

รูปแบบนำเสนอของระบบการดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชนโดยสถานีอนามัย: กรณีศึกษาสถานีอนามัยอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
(The Proposed Model for Community Health Education Operational System : A Case Study of Bang Bua Thong District Public Health Centre in Nonthaburi Province )

รูปแบบนำเสนอของระบบพัฒนาการใช้สมุนไพรแบบบูรณาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจรในชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(The Proposed Model of the Integrated Utilization System of Herbs for Comprehensive Health Promotion : A Case Study of Khao Hin Sorn Royal Development Study Center under the Initiative of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; in Phanom Sarakarm District )

รูปแบบนำเสนอระบบการดำเนินงานทันตสุขศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(The Proposed Medel of the Integrated Dental Health Education System for Dental Health Promotion in Phak Hai Hospital; Phak Hai District; Phra Nakhon Si Ayutthaya Province )

รูปแบบศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
( The Need of Customers for Youth Center Model of Bangkok Metropolitan Administration )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]