Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
( Exercise Behaviors of Personnel in Bodindecha (Sing Singhaseni) School )

พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(Exercise Behavior and Exercise Barrier of Junior High School Students Princess Chulabhorn's College )

พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
( Exercise Behavior and Exercise Barrier of Kasetsart University Students; Bang Khen )

พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขของประชาชน ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
(Dogs Rearing Behavior among People in Chaloem Phra Kiat District of Saraburi Province )

พฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ำประปาของประชาชนในชนบท: กรณีศึกษา ประปาหมู่บ้านกรมอนามัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
( Rural People's Consumption Behavior on Selection of Water Supply: A Case Study of Water Supply Village Under Supervision of the Department of Health; Amphoe Phimai; Changwat Nakhon Ratchasima )

พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอนามัยเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(Health Service Behaviors among the Patients Seeking Care at Public Health Service Center 7 Boonmee Pururachrungsan; Health Department; Bangkok Metropolitans )

พฤติกรรมการใช้บริการหัตถบำบัดทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในคลินิกอายุรเวทการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กรุงเทพมหานคร 
( Behaviors of Taking Massage Therapy Servius of Applied Thai Traditional Medicine Servius in Ayuravet of Applied Thai Traditional Medicine Clinic; Bangkok )

พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(Physical Activity Behaviors of Students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University )

พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสมุทรสาคร 
(Physical Activity Behavior of Upper Secondary Students in Samut Sakhon )

พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
(Physical Activities Behaviors of Male and Female Senior High School Students; Phrapathom Witthayalai School Changwat Nakhon Pathom )

พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วงตามแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลตำรวจ 
(The Caregiver's Behavior for a Care of Diarrheal Child Complying with Health Promotion Approach in Police General Hospital )

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Health Promotion Behaviors of Public Health Volunteers in Amphawa District; Samut Songkhram Province )

พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตหญิงที่พักอยู่ในหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
(Health Behavior of Female Students Residing in Woman Dormitories of Kasetsart University; Bang Khen Campus )

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Health Behavior of Patients Seeking Care at Emergency Room of Bang Pla Ma Hospital; Suphan Buri Province )

พฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
(Essential Health Behavior for Nursing Students of Boromarajonani Nopparat Vajira College of Nursing Under Praboromarachanok Institute; Ministry of Public Health)

พฤติกรรมหลังการดื่มสุรากับการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อเอดส์ คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
(Behaviors of Alcohol Drinking Related to Sexual Intercourse of HIV-positive Patient in Anonymous Clinic; The Thai Red Cross AIDS Research Centrel )

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของครอบครัวผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลนครนายก 
( Motorcycle Accident Risk Behavior of Involved Motorcycle Accident Patient's Family at Nakhon Nayok Hospital)

ภาวะพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดตราด 
(Health Behavior Situation of Fruits Gardeners in Changwat Trat )

รูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ เรือนจำกลางคลองเปรม 
(Health Promotion Model for the Elderly Inmates in Klongprem Central Prison )

รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร 
(Health Education Model Basing on Health Education Accreditation for In-patient of Taksin Hospital; Bangkok Metropolitan Administration )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]