Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Self-care Behaviors of Diabetes Mellitus Patients in Amphawa District; Samut Songkhram Province )

พฤติกรรมการดูแลตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
(Self-care Behavior of Professional Nurses in Bangkok Metropolitan Administration General Hospital )

พฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ต้องขังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
(Self-Care Behaviors in the Prevention of Cerebrovascular Disease of Prisoners in Medical Correctional Institution )

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
(Self-care Behaviors of Elderly Persons in the Elderly Social Group at Pranangklou Hospital)

พฤติกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
(Waste Management Behavior of Phetchaburi Province Officers According to Waste Management Act B.E. 2535 )

พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
(Consuming Behavior of Prathomsuksa 3 Students in Anurajaprasit School; Mueang District; Nonthaburi Province )

พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
(Consuming Behaviors in the Grade 3 Students in Arunpradit School; Mueang District; Phetchaburi Province )

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนิสิต นักศึกษา : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล 
(The Vegetables and Fruits Consumption Behavior of Undergraduate Students: A Case Study at Bangkok University; Kasetsart University and Mahidol University )

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก 
(Infection Preventive Behaviors of Army Institute of Pathology Laboratory Technicians )

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
(Smoking Prevention Behaviors of Secondary Students; Benjamarachanusorn School)

พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
(Fall Prevention Related Behavior Among Elder Patients Seeking Treatment at Female Trauma Ward of Pramongkutklao Hospital )

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานของประชาชน สถานีอนามัยบ้านหนองปืนแตก จังหวัดเพชรบุรี 
(Behaviors Prevention of People about Diabetes Mellitus in Nongpuanteak Health Office; Phetchaburi Province )

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของช่างพิมพ์ โรงพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(Accident Prevention Behaviors of Printing Workers in Paper Printers in Phra Nakhon District; Bangkok )

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานของคนงานโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
(Accident Prevention Behaviors of Furniture Factory Labors in Nong Khaem District; Bangkok )

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(Prevention and Control for Dengue Haemorrhagic Fever Behavior of Upper Primary Education Students in Bangchalong Subdistrict; Bang Phli District; Samut Prakan Province )

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
(AIDS Preventive Behaviors of Family Health Leaders in Lam Luk Ka District; Pathum Thani Province )

พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชนที่ศูนย์สุขภาพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(People Behavior of Coming to take Applied Thai Medicine service at Applied Thai Medicine Health Center Suan Sunandha Rajabhat University )

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(Health Promoting Behavior of Students Pertaining to Applied Thai Traditional Medicine Program; Faculty of Science and Technology; Suan Sunandha Rajabhat University )

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
(Health Promotion Behaviors of Elderly Club in Photharam District; Ratchaburi Province )

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช 
( Health Promoting Behaviors of Pregnant Women Who Attended the Antenatal Care Clinic at Siriraj Hospital )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]