Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะกลไกเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(Effects of Recreational Activities on Gross Motor of Mental Retarded Children )

ผลของวิธีการตั้งเป้าหมายที่มีต่อการปฏิบัติลุก-นั่ง ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(Effects of Goal Setting Methods on Sit-ups Performance of Boy and Girl Secondary School Students )

ผลของอุณหภูมิเย็นที่มีต่อเวลาฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจ และระดับกรดแลคติกในเลือดภายหลังการออกกำลังกาย
( The Effect of Cool Temperature on Recovery Time of Heart Rate and Blood Lactate Level after Exercise )

ผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานครที่มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตำรวจ 
(Effectiveness of Health Promotion Program for Health Behavioral Promotion of Traffic Policeman in Bangkok Having Check Up at Police General Hospital )

ผลของโปรแกรมการกระโดดยางที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุคนธาราม 
(The Effect of Rubber Rope Jumping Training Program on Cardiorespiratory Endurance of Boy and Girl Junior High School Students; Wat Sukontaram School )

ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมพลศึกษาที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กบกพร่องทางการได้ยิน
( The Effects of Physical Education Activities Training Program upon Motor Fitness of the Hearing Impaired Children )

ผลของโปรแกรมการฝึกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของพลทหารกองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์
( The Effect of Training Program on Health Related Physical Fitness of Military Recruits Wing 4 in Nakhon Sawan Province )

ผลของโปรแกรมการฝึกโดยมีน้ำหนักถ่วงที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความสามารถในการวิ่ง 100 เมตร
(The Effect of Added Weight Training on Muscle Strength and 100-meters Running Speed )

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบสถานีที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
(The Effect of Circuit Training Program on Cardiorespiratory Endurance of Junior High School Female Students at Sriphathaisamun School )

ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
(Effects of Physical Activity Program on Health-Related Physical Fitness of Grade 9 Students at Phontongpattanawittaya School )

ผลของโปรแกรมนันทนาการการละครที่มีต่อการจัดการความเครียดของเยาวชน: กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
( Effects of Dramatic Recreation Program on Coping with Youth Stress: A Case Study in Three Southern Border Provinces of Thailand )

ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น 
(The Effect of Recreation Program on Self-esteem of Adolescences )

ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อจิตสังคมวัยรุ่น 
( Effects of Recreation Program on Psychosocial of Adolescenes )

ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ คลื่นยักษ์สึนามิ โรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกระบี่ 
(Effects of Recreation Program on Students Impacted on Tsunami Event at Primary Schools in Krabi Province )

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายตามสุขบัญญัติแห่งชาติของผู้ต้องขังวัยหนุ่มเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
(The Effects of Health Education Program Applying Self Efficacy Theory and Social Suport Theory for Improving Basic Exercise Behavior Regarding to National Health Recommendations for Young Prisoner of Bangkok Remand Prison )

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Effects of Health Education Program with Application of Self-Efficacy Theory to Modify Behavior for the Relief of Chronic Low Back Pain at Phramongkutklao Hospital )

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องโภชนาการโดยบทเรียนโปรแกรมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
(The Achievement of Learning Health Education of Nutrition by Using Programmed Lesson in Matayomsuksa 1 Ladplakaopittayakom School; Bangkok Metropolitan )

พฤติกรรมการดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยกลุ่มวัยทำงานที่ประสบอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการรักษาพยาบาล ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
(Alcohol Drinking Behavior and Related Factors of Working Group Patients at Emergency Room of Phranungkhlao Hospital; Nonthaburi Province )

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
(Self Care Behaviors among Hypertensive Patient of Minor District Khao Khitchakut Chanthaburi Province )

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(Self-care Behaviors Among Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage at Ramathibodi Hospital )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]