Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(Factors Affecting the Behaviors of Cervical Carcinoma Among Woman in Mueang District; Samut Songkhram Province )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของบุคลากรหญิงโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
(Factors Affecting the Behaviors of Female Personnel for Pap Smear Services in Bangkok Metropolitan Administration General Hospital )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกใน สตรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
(Factors Affecting the Behavior of Women of Pap Smear Service in Suphan Buri Province )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตากสิน 
( Factors Contributing to Cooperation Behaviors in Hospital Accreditation among Taksin Hospital Staffs )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Factors Affecting Health Promotion Behaviors of the Elderly Persons in Tambol Banprok Amphoe Mueang; Samut Songkhram Province )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(Factors Affecting the Dental Health Promotion Behavior of Upper Primary Education Students in Bangchalong Subdistrict; Bang Phli District; Samut Prakan Province )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(Factors Affecting The Health Behavior of Hospital Personnel in Nopparatrajathanee Hospital )

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(Factors Affecting Vender's Food Sanitation Behaviors in Tourism in Phra Nakhon Sri Ayutthaya District; Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province )

ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
(Factors Promoting Preventive Behavior on Amphetamine Abuse Among Secondary School Students in Nonthaburi Educational Service Area 1 )

ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(Factors Promoting Exercise Behavior of Mathayomsuksa the Student at Suankularb Wittayalai School; Phra Nakhon Bangkok )

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ: กรณีโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
(Factors Related to Health Promotion School Development: A Case of Ban Talaw (Krudwittayakon) School; Mueang District; Phichit Province )

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการบำบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกอย่างต่อเนื่องจนครบขั้นตอนของแมทริกซ์โปรแกรมในสถาบันธัญญารักษ์ 
(Factors Related to Support the Continuing Out Patient Treatment Program by Matrix Model in Thunyaruk Institute )

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
(Factor Associated with People's Behavior in Nation Health Seculity Local Fund of Population in Phetchaburi )

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(Factors Associating with Health Promotion Behavior Among Mathayomsuksa 1 Students of Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat Institute Sathid School )

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในเขตชุมชนแออัดอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
(Factors Related to Nutritional Status of Children in Pre Schools Age in Crowded Community at Amphoe Muang; Nonthaburi Province )

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้มารับบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงเพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
( Factors Affecting Nursing Services in Health Promotion Dimension for Recipients' Services of Registered Nurses in Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
(The Causal Factors Related to Using Common Medicine Behavior in High School Students : A Case of Wattana Wittaya Academy )

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
(Causal Factors Affecting Health Self Care Behavior of Health Personnel in Prachuap Khiri Khan Hospital )

ปัญหาการสอนพลศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
( Problems of Physical Education Teaching in Primary Schools Under the Office of Bangkok Metropolitan Primary Education )

ปัญหาและความต้องการใช้บริการสวนสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
(The Problems and Needs for Utilizing Fitness Park of the People in Muang Municipal Area of Maha Sarakham Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]