Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาทารกน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(Factors Effecting on Mothers' Breast Feeding Behaviors of Low Birth Weight Infants in the Government Hospitals in Bangkok Metropolis)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับบริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Factors Affecting the Utilization of Universal Coverage Health Insurance Card Behavior among the Clients of Chaoprayayommraj Hospital; Suphan Buri Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
(Factors Affecting Emergency Contraceptive Usage Behaviors of Youth in Bangkok Metropolis)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสุขศึกษาในการให้ความรู้แก่ประชาชนของนักวิชาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
(Factors Effecting Behavior of Health Education Media Usage to Educate People by Technical Officers of the Department of Health; Ministry of Public Health )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในที่มารับการรักษาในสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
(Factors Influence Behaviors to Use Face Mask in Prevention of Communicable Respiratory Diseases in Inpatient in Chest Disease Institute; Department of Medical Services; Ministry of Public Health )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านปิ่นเจริญ 2 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
(Factors Effecting Family Behavior for Elderly Health Promotion in Pinchareon 2 Village; Don Mueang District; Bangkok Metropolitan )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นสำหรับเด็กในเขตเมืองและชนบทของพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 
(Factors Affecting on Immunization Programmed Behavior fo Father Mother for Children in Urban and Rural of Region II )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยจากการฝึกวิชาชีพช่างไม้ของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม 
( Factors Associating with Safety Behavior in Woodcraft Vocational Training of Inmates in Klongprem Central Prison)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(Factors Affecting Sexual Behavior of Female Student is in Senior Highschool Under Jurisdiction of the Department of General Education in Urban and Rural Areas in Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในการอนุรักษ์แหล่งนำ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
(Factors Affecting Participation Behaviors in Water Resources Comservation of the People along the Banks of the Chao Phraya River in Muang District; Pathum Thani Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Factors Influencing Health Promoting Behavior the Elderly in Bangsakae Sub-district; Bangkhonthi District; Samut Songkhram Province)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Factors Affected to Health Promotion Behaviors of the Pregnants in Somdetphraphuthalertla Hospital; Samut Songkhram Province )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชากรวัยเจริญพันธุ์ในการมารับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(Factors Influencing Decision of Screening for Thalassemia in People during Their Reproductive Years at Ramathibodi Hospital )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
(Factors Influencing on Applied Thai Traditional Medicine for Health Care Service in Army Hospital; First Army Area)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนของโรงพยาบาลชุมชนในเขต 2 
(Factors Effecting the Performance of Community Mental Health Service of Community Hospitals in Region 2 )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มน้ำสมุนไพรของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข : จังหวัดนนทบุรี 
( Factors Affecting on Behavior in Drinking Herbal Water of Personel in the Ministry of Public Health : Nonthaburi Province )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสมาชิกในสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตและรับการรักษาในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร 
(Factors Influencing Self-Care Behaviors in Members of Transplantee Society of Thailand; Performed Kidney Transplantation and Followed up at Hospitals in Bangkok )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพบาบาลของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Factors Effecting Self-Care Behavior of Pregnant Women at the Antenatal Care Unit in the Government Hospitals; Suphan Buri Province)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของกลุ่มแม่บ้านทหารบก ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
(Factors Affecting Cosmetics Consumption Behavior being Harmful to Army Soldier Wives in Bangkhen District; Bangkok Metropolitan Area )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของทหารกองประจำการค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
(Factors Affecting Amphetamine Consumption Protecting Behavior among Recruited Private of Surasi Military Camp; Kanchanaburi Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]