Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดราชบุรี
(A Construction of Swimming Skills Rating Scale for Mathayomsuksa One Girl Students Ratchaburi Province )

 การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาเทควันโดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
(A Construction of Taekwondo Skills Rating Scales for Trainee in Chalermprakiat 72 Pansa Sport Center )

 การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 
( A Construction of Badminton Skills Rating Scales for Prathomsuksa 5 Students of Pramochwitthayaramintra School Krung Thep Maha Nakhon )

 การสร้างแบบประเมินค่าทักษะเทนนิส ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(A Construction of Tennis Rating Scales for Undergraduate Students of Kasetsart University )

 การสร้างแบบประเมินค่าและเกณฑ์ทักษะเทเบิลเทนนิส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพมหานคร 
(The Construction of Table Tennis Skills Rating Scales and Norms for Matthayomsuksa One Students of Attamit School Bangkok )

 การสร้างแบบประเมินค่าและเกณฑ์ปกติทักษะว่ายน้ำท่าครอว์ล สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงโสม 
(The Construction of the Front Crawl Stroke Rating Scales and Norms for Prathomsuksa 3 of Sangsom School )

การสร้างแบบประเมินทักษะการวิ่ง 200 เมตร สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
(A Construction of 200 metre Running Skills Evaluation Form for Physical Education Students of Kanchanaburi Rajabhat University )

การสร้างแบบประเมินผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
(A Construction of Sepak Takraw Sport Referee Evaluation )

 การสร้างแบบประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้ 
(A Construction of Performance Evaluation for Field Hockey Umpire )

 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาพลศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
( A Construction of a Scale on Desirable Characteristics of Physical Education for Junior High School Students of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center )

การเปรียบเทียบการฝึกยกน้ำหนักด้วยพีระมิดสองรูปแบบที่มีต่อการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
( A Comparison of Double-Pyramid-Loading-Pattern Weight Training to Develop Leg Muscular Strength )

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการชมกีฬามวยไทย 
(The Comparison of Foreign Tourists' Opinion Towards Viewing Thai Boxing )

 การเปรียบเทียบผลการเต้นสเต็ปแอโรบิคและแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตในสตรีวัยทอง 
( The Comparisons Between The Effects of Step Aerobic and Low Impact Aerobic Dance on Cardiovascular Endurance in Menopause )

การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกด้วยน้ำหนักกับพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้
(Comparisons between Weight Training and Plyometric Training to the Accuracy of Goal Shooting in Hockey )

 การเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้า ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
(Life Skills Development for Amphetamine Usage Prevention among Mathayomsuksa I Students at Wat Khamapirataram School; Nonthaburi Province )

การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด จังหวัดปทุมธานี
(The Model of Participation of Community Organization for Prevention and Problems Solving Addiction in Pathum Thani Province )

 การใช้เวลาว่างของวัยรุ่นตอนต้นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
(Leisure of Aggressive Behavior in Early Adolescents )

ความต้องการการออกกำลังกายของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
( Needs for Exercise of Teachers in Elementary Education Office in Samut Sakhon Province )

 ความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนชนบทในเขตจังหวัดสกลนคร 
( Need for Exercises of Youth in Sakon Nakhon Province )

 ความต้องการกิจกรรมกีฬาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐม 
( Needs for Sport Activities of the Vocation Certificate Students Level of the Private Eduction Commission in Nakhon Pathom Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]