Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
(Factors Affecting Alcohol Beverages Drinking Behaviors of Junior High Students Mathayomprachaniwet School Chatuchak District Bangkok Metropolis )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
(Factors Affecting Community Self-Care Behaviors for a Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Tambon Thaka; Amphoe Amphawa; Changwat Samut Songkhram )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งบริเวณปากมดลูกที่ได้รับการบำบัดด้วยรังสีรักษา ศูนย์มะเร็งลพบุรี 
(Factors Influencing Self-Care Behaviors in Cervix Cancer Patient on Radiotherapy; Lopburi Cancer Center )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
(Factors Affecting Self-care Behaviors of Diabetes Mellitus Patients in His Majesty The King's 80th Birthday Anniversary Medicinal Office; Tharueaphrathaen Municipality; Amphoe Tha Maka; Kanchanaburi Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
(Factors Affecting Self-care Behaviors of Diabetes Mellitus Patients of Takua Pa Hospital; Phang-nga Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่มารับการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Factors Affecting Self-care Behaviors of Patients underwent Cataract Surgery with Intraocular Lens Implantation at Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหินที่มารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจจักษุ แผนกผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(Factors Influencing the Self-care Behaviors of Glaucoma Patients Receiving Care at Ophthalmology Clinic; Out Patients Department of Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลพระมงกุฎเล้า 
(Factors Affecting Self-care Behaviors of Coronary Artery Disease Patients Receiving Coronary Artery Bypass Graft at Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงทพมหานครและวชิรพยาบาล 
( Factor Effecting Self-care Behavior of Diabetic Retinopathy Patients at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เสพสารเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี 
(Factors Affecting on Health Care Behaviors of Drug Abusers at Thanyarak Institute; Pathum Thani Province)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
(Factor Related to Healthcare Behaviors of Patients with Diabatic Foot; Bhumibol Adulyadaj Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้กำจัดปลวกด้วยเหยื่อ ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(Factors that Influence the Behavior of the Decision to Use Termite Bait in Bang Rak District; Bangkok )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน) 
(Factors Affecting Food Consumption Behaviors Over Nutritional Status Grade 4-6 Students of Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development (Bangkhen) )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
(Factors Effecting on Adaptive Behavior of End Stage AIDS Patients Receiving Palliative Care at the Corrections Department Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 
(Factors Effecting Infection Preventive Behaviors of Laboratory Technicians in Hospitals under The Department of Medical Services Bangkok Metropolitan Administration )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
(Factors Affecting Preventive Health Behavior on AIDS of Mathayom Three in Ongkharak District at Nakhon Nayok Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(Factors Affecting Medication Errors Preventive Behavior of Professional Nurses in Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ของสตรีที่รับการวางแผนครอบครัวที่สถานีอนามัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
(Factors Effecting Behavior for the Prevention of Breast Cancer among Women Attending Family Planning Clinics at Health Centers in Mueang District; Ang Thong Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(Factors Affecting Motorcycle Riding Accident Prevention Behavior Among Male Vocational Education Students in Amphoe Muang Changwat Lop Buri )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของประชาชน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
(Factors Affecting Leptospirosis Prevention and Control Health Behaviors of People in Amphoe Wihan Daeng Saraburi Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]