Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดนนทบุรี
(Factors Related to Sexual Risk Behaviors of Secondary School Students in Nonthaburi Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสุขศึกาาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี 
( Factors Affecting Health Education Process of Health Personnel in Saraburi Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
( The Factors Affecting of Parents' Decision on Sending their Students to Study in Bangkok Sport School )

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของผู้ค้าอาหารริมบาทวิถีด้านการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
(Factors Influencing the Streets Vendor's Behavior on Food Hygiene in Phaya Thai District Bangkok )

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปทุมธานี 
( Factors Associating with Health Education Practice of Health Personnel of Contracted Unit of Primary Care in Pathum Thani Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Factors Affecting Infections Surveillance Control by Nurse in a Medical Department of Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(Factors Affecting Participation towards Health Promoting Hospital among Administrators and Staffs of Thanarat Army Camp Hospital; Pran Buri District; Prachuap Khiri Khan Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
(Factors Affecting Medical Technology Information Perception of People in Saimai District Bangkok )

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(Factors Affecting Exercise of Students at Nakhon Pathom Rajabhat University )

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี 
( Factors Affecting Exercise Behavior of Matthayomsuksa 1 the Student Anurajaprasit School Nonthaburi Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการที่คลินิก โรงพยาบาลพญาไท 2 
(Factors Affecting Services Utilization at the Clinic of Phyathai 2 Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเพื่อใช้สิทธิที่จะตายอย่างสงบเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้สูงอายุ 
( Factors Influencing Advance Directives use the Right to Die if become Incapacitated in the Elderly )

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
(Factors Affecting Condom Use in Postitutes in Mueang District; Ang Thong Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(Factors Affecting Medication Administration Errors of Professional Nurses in Intensive Care Units of Faculty Medicine Ramathibodi Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานที่ไม่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลลพบุรี 
(Factors Affecting the Accurate Operating Procedures Proceed none Medication Errors in Medical Personnel in Lopburi Hospital )

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
(Factors Influencing the Stress of the Non-Commissioned Police Officers: A Case Study of Police Station Muang District; Angthong Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดวิเศษการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
(Factors Affective the Stress of the Students of Senior Primary School : A Case Study in Watwisadkarn School; Bangkok Noi District; Bangkok Metropolitan )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกำจัดขยะของประชาชนตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(Factors Affecting Disposal Behavior of People in Tambon Banprok; Mueang District; Samut Songkhram Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก: ศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนที่เข้มแข็ง กับชุมชนที่อ่อนแอ ของจังหวัดนครสวรรค์ 
( Factors Affecting Dengue Hemorrhagic Fever Control-related Health Behavior: A Comparative Study between the Active Community and the Inactive Community in Nakhon Sawan Province )

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
(Factors Affecting Waste Disposal Behavior of People in Tajeen Municipality; Mueang Samut Sakhon District; Samut Sakhon Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]