Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการประชาร่วมใจ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 6 รอบ ปี 2542 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(Evaluation on the Project for the Prevention and Control of Denque Haemorrhagic Fever in Celebration His Majesty the King 6 Anniversary of 1999 Nakorn Si Thammarat Province )

ปัจจัยทางครอบครัวที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตวัยรุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 
(Family Factors Affecting Adolescent Mental Health Among Lower Secondary Education Students in Schools Under Sing Buri Provincial Education Area )

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการทำงานและการจัดการความเครียดของพนักงานหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด 
(Factors Causing Stress from Work and Influencing Its' Management in Employees of Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit )

ปัจจัยที่กำหนดความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในด้านการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา 
(Factors Determining the Expectation Concerning Working Life Quality of Nurses in Srithanya Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมความดันในลูกตาของผู้ป่วยโรคต้อหินปฐมภูมิที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(Factors Associated with Intra-ocular Pressure Control of Primary Glaucoma Patients at Out Patient Department of Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Factors Relating to Stress Management of Post Chemotherapeutic Cancer Patients at Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
(Factors Relating to Physical Activities of the Elderly in Phutthamonthon District; Nakhon Pathom Province )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
(Factors Relating to Safety Behavior of the Taxi Motorcyclists in Bangkhen District; Bangkok Metropolitan )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ขับขี่ที่เมาสุราแล้วขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Factors Associating with Alcohol Consumption Behavior Among Drunk Drivers in Bangkok Metropolitan )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของพยาบาลชาย สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ 
(Factors Relating to Alcohol Drinking Behaviors among Male Nurses in RTAF Directorate of Medical Services )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Factors Associating with Self-care Behaviors among Patients Seeking Percutaneous Coronary Intervention of Faculty Medicine Ramathibodi Hospital; Mahidol University )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกและรังไข่ 2 ข้างในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Factors Related to Self-care Behavior of Post Total Hysterectomy and Bilateral Oophorectomy Patients in Phramongkutklao Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการการรักษาในห้องตรวจอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
(Factors Related to Self-care Behaviors of Diabetes Mellitus Patients in OPD-Medicine at Bhumibol Adulyadej Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันตาบอดของผู้ป่วยโรคต้อหินมุมเปิดที่มารับการรักษาที่คลินิกจักษุวิทยา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
(Factors Relating Self-Care Behaviors to Prevent Blindness of Open-Angle Glaucoma Patients Received Care at Ophthalmology Clinic; Out Patient Department of Mettaphacharak (Watraikhing) Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) จังหวัดนนทบุรี 
(Factors Relating to Self Health Care Behavior of Matthayomsuksa 3 Students at Streenonthaburi Bangyai (Nonthakitpisan) School; Nonthaburi Province )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลบางแพ 
(Factors Related to Health Self Care Behavior of Health Personnel in Bangphae Hospital )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
(Factors Related to Dental Health Care Behaviors of Secondary School Students in Amphoe Mueang Phetchaburi Province )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการนวดแผนไทยของผู้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(Factors Relating to Health Care Behaviors of Client with Thai Massage in Applied Thai Medicine Health Center of Suan Sunandha Rajabhat University )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตน เองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี 
( Factors Associated with Self - care Behavior with Regard to National Health Recommendations among Grade 6 Students under Local Government Nonthaburi Province )

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 
( Factors Related to Health Self Care Behaviors of Personnel in Veterinary and Remount Department; Nakhon Pathom Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]