Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Health Behavior Promotion for Road Traffic Accident Prevention Among Mathayomsuksa 4 Students in Sing Buri School; Sing Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน 
(The Efficiency of Health Education Program for Self-care Behaviors of Complication Pregnant Women)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
(The Effectiveness of Health Education Program for Promoting Self-care Behaviors of Pregnant Women Having Iron Deficiency Anemia; Prachuapkirikhan Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของผู้ดูแลเด็กในเขต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Parents' Preventive Behaviors in Acute Respiratory Infections in Children under 5 Year of Age Amphoe Muang; Pathum Thani Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการเสริมสร้างแบบแผนการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขัง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
(The Effectiveness of Health Education Program on a Promotion of Lifestyle for Health Promotion of Prisoners in the Corrections Department Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในโครงการ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
( The Effectiveness of Health Education Program in Attention to Health of New Generation Project of Elementary School Student (Grade Six) in Amphur Muang; Ang Thong Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 
(The Effectiveness of Life Skill Development Program for Smoking Prevention Among Male Mathayomsuksa 2 Students in Ladplakao Pittayakom School )

ประสิทธิผลรูปแบบการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อป้องกันและลดอาการปวดกล้ามเนื้อ 
( The Effectiveness Training Model of Thai Wisdom to Prevention and Relief Muscle Pain Syndrome for Care Taker in Elderly)

ประสิทธิผลโปรแกรมครอบครัวศึกษาต่อพฤติกรรมครอบครัวในการป้องกันการเสพติดยาบ้าซ้ำของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
(The Effectiveness of Family Education Program to Family Behavior Concerning Relapse Prevention among Amphetamine Abuser Attending out Patient Department; Thanyarak Hospital )

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในท่าอากาศยานดอนเมือง
(Effectiveness of Health Education Programe for Food Sanitation Behavior Development on Food Handlers at Don Mueang International Airport )

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
( The Effectiveness of Health Education Program for a Promotion of Self-care Behavior among Pregnant Teenagers at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital )

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหอบหืด โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program for Promoting Self-Care Behaviors of Asthmatic Patients in Banmoh Hospital; Saraburi Province )

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วย วัณโรคปอดที่มารับการักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสระบุรี 
(he Effectiveness of Health Education Program on Selfcare for Pulmonaly Tuberculosis Patients at Saraburi Central Hospital )

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใช้ทักษะชีวิตเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องันการเสพยาบ้าของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดปทุมธานี 
(The Effetiveness of Health Education Program by Using Life Skills for Prevention Behaviors of Amphetamine Patient in Thanyarak Hospital; Changwat Pathum Thani )

ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีกัน กรุงเทพมหานคร 
(The Effectiveness of Health Education Program in an Application of Life Skills for Smoking Prevention among Mathayomsuksa 2 Students of Seekan School; Bangkok Metropolis )

ประสิทธิภาพของการใช้ชมรมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
(The Efficiency of Health Club for a Prevention of Dengue Haemorrhagic Fever in Amphoe Ban Mi; Changwat Lop Buri )

ประสิทธิภาพของการใช้ชุดคำสอน 3ES โดยคอเต็บต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชายที่มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดกลางเขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
( The Effectiveness of 3ES Program by Koteb for Enhancing Health Behavior of Elderly Men Attending a Friday Pray at Musyid Klang Khate 2; Phra Nakhon Si Ayuthya )

ประสิทธิภาพของรูปแบบสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิผ่านดินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6: กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
(The Efficiency of Health Education Model for Promoting Health Behavior to Prevent Soil-transmitted Helminthiasis Among Prathomsuksa 4-6 Student: A Case Study in the Border Police Patrol Bamrung 112; Mae Fa Luang District; Chiang Rai Province )

ประสิทธิภาพของรูปแบบสุขศึกษาในชุมชนเพื่อการควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่เสี่ยงสูงของภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านโป่งไฮ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
(The Efficiency of Health Education Model in a Community for a Control of Helminthiasis in a High Risk Area of Upper Northern Region: A Case Study of Mooban Ponghi; Mae Fa Luang District; Chiang Rai Province)

ประสิทธิภาพของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพด้านทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(The Effectiveness of Health Education Program for Health Literacy Development on Dental for Prathomsuksa One Student of Prachaleksombon School in Chachoengsao )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]