Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for a Promotion of Smoking Cessation Behavior among the Clients at Smoking Cessation Clinic of Ban Mi Hospital; Lopburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองและการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(The Effectiveness of Health Education Program for Empowerment in Self-care and Care of Adolescent Mother at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
(The Effectiveness of Participatory Health Education Program on Health Promotive Behaviors among Menopausal Women in Charoen Krung Pracharak Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
(Effectiveness of Participatory Health Education Program on Quality Development of Food Vender Stall in Lam Sonthi; Lop Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 
(Effectiveness of Health Education Program using Participatory Learning Process for Health Literacy Development on Physical Violent Prevention of Secondary School Students of Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยผู้ดูแลวัยรุ่นในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(The Effectiveness of Health Education Program Through Adolescent Care Takers for Coronary Artery Disease Preventive Health Behavior Among the Elderly Club's Members at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็กของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดสระบุรี
(The Effectiveness of Health Education Program on Acute Respiratory Infection in under 5 Year Old Children of Caretakers in Saraburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่ายเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
(The Effectiveness of Health Education Program on Level of Blood Sugar Control among Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus Patients at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดสลายต้อกระจกในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
(The Effectiveness of Health Education Promotion Program on Self-Care Behavior of Post Phacoemulsication with Intraocular Lens Implantation of Cataract Patients at Paholpolpayuhasena Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของแกนนำชุมชน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Community Leader's Health Behavior for a Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Amphoe Si Prachan; Changwat Suphan Buri)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาที่มีบุตรอายุระหว่าง 2-6 เดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Child Rearing Pratices of Parents with 2-6 Month-Old Children at Chaoprayayomraj Hospital; Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันการติดยาเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program on the Prevention of Narcotic Addiction among Matthayomsuksa 2 Students of Ratanathibet School; Nonthaburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น ปวช.3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for AIDS Prevention through Sexual Relationship Among Third Year Vocational Education Students in Rajamangala Institute of Technology Nonthaburi Campus. )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
( The Effectiveness of Health Education Program on the Prevention of Narcotic Addiction Among Matthayomsuksa 1 Students of Bangkok Metropolitan School )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดนนทบุรี 
(Effectiveness of Health Educational Program in Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever for the Participation of Primary School Student (Grade 5); Nonthaburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program in Developing Self-Protection Behavior Amphetamine Drug for 6th Grader Student in Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการมีส่วนร่วมการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยใช้รูปแบบค่ายเยาวชน 
(The Effectiveness of Helath Education Program in Participation for Tobacco Control by the Youth Camp)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในเขตชนบท โดยผ่านสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุพรรณบุรี 
(Effectiveness of Health Educational Program on Breast Self Examination Behavior in Rural Area Via Women Health Volunteer : A Case Study in Suphanburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนปอดแฟบและปอดอักเสบในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Effectiveness of Health Education Program to Promote Prevention of Complication of Lung Atelectasis and Pneumonia Behavior in Patients after Abdominal Surgery; Phramongkuklao Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 และ 4 ที่แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(Effectiveness of Health Education Program in Promoting Health Behavior for Slow Progression of Chronic Kidney Disease to the End Stage Renal Disease Among Chronic Kidney Disease Patients Stage 3 and 4 at Out Patient Department; Ramathibodi Hospital )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]