Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ของแรงงานในชุมชนก่อสร้างจังหวัดสระบุรี 
( The Effectiveness of Health Education Program for Severe Diarrhea Preventive Health Behaviors of Labors in the Construction Camp Community in Saraburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Promotive Health Behaviors Among Health Risk Personnel at Chaoprayayomraj Hospital; Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของแม่บ้านในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Effectiveness of Health Education Program on Behavior for Choice of Food Products of Housewives in Bangsai District Pra Nakhon Si Ayuthaya Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(The Effectiveness of Health Education Program on Medicinal Herb Used Behaviors of Applied Thai Traditional Medicine Students; Faculty of Science and Technology; Suan Sunandha Rajabhat University )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Health Promotion Behaviors of Menopausal Women in Amphoe Muang; Changwat Nonthaburi )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี 
( The Effectiveness of Health Education Program on Food Consuming Behavior of Mathayomsuksa 3 Students Chaibadan District Under The Jurisdiction Offiice of Lop Buri Provincial Primary Education)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร 
(The Effectiveness of Health Education Program on Senior High School Students' Fast Food Consumption Behaviors; under the General Education Department; Cluster 3; Bangkok Metropolis )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(The Effectiveness of Health Education Program on Family Participation for a Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Amphoe Bang Pa-in; Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Overnutrition Students of Anubanlopburi School; Lop Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาสำหรับญาติของผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ณ ศูนย์สาธิตบริการโรคติดต่อเขต 2 สระบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for Relatives of Tuberculosis Patients with Short Course Treatment at Communicable Disease Services Demonstration Center Region 2 Saraburi )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(The Effectiveness of Health Education Program for Coronary Artery Bypass Graft Patients at Chulalongkorn Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการปลูกฝังพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจโดยการสวมหน้ากากอนามัยในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for Respiratory Disease Prevention Behavior Formation by Using Hygienic Mask Among Primary School Students; Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีบุตรอายุ 0 - 5 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
( The Effectiveness of a Health Education Program for Child Care Behavior among Mothers or Caretakers of Children Aged 0-5 Years in Khao Hin Sorn Royal Development Study Center; under the Initiation of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; Chachoengsao P )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้นำครอบครัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดลพบุรี
(The Effectiveness of Health Education Program on Health Behavior Modification for Dengue Hemorrhagic Fever Prevention of the Family Head in Lop Buri Provin)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
( The Effectiveness of Health Education Program for Improving Health Behavior on Self-care of Pulmonary Tuberculosis Patients with Short Course Chemotherapy at Chaoprayayomraj Hospital; Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ จังหวัดปปทุมธานี 
(Effectiveness of Health Education Programs to Modify the Dietary Habits for Prstomsuksa Five Students are Overweight in Watklangkhlongsi School Pathum Thani Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักการภารโรงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
(The Effectiveness of Health Education Program on Health Behavior Modification for Dengue Hemorrhagic Fever Prevention of School Janitor in Mueang Chachoengsao Municipality )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program for Amphetamine Usage Prevention among Matthayomsuksa 2 Students of Suankularbwittayalai School; Nonthaburi )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน จังหวัดสมุทรปราการ 
(Effectiveness of Health Education Program for Health Literacy Development on Food Comsumption of Overnutrition Students; Samut Prakan Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะด้านยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
(Effectiveness of Health Education Program for Health Literacy Development on Narcotics for Pratomsuksa Six Students of Kasetsart University Laboratory School; Center of Educational Research and Development )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]