Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว 
(Effectiveness of Complication Prevention Program among Children with Acyanosis Congenital Heart Disease )

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เตรียมตัวให้สดใสในวัยทอง สำหรับสตรีที่มารับบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง 
(The Effectiveness of Health Promotion Program on Self-preparation for Female Menopausal Service at Tharn Nam Rae Health Promotion Center of Ranong Hospital)

ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดปทุมธานี 
(The Effectiveness of Life Skills Development Program with Participatory Learning for Smoking Prevention of Mathayomsuksa 1 Students in Pathum Thani Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของพลทหาร สังกัดโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี 
(The Effectiveness of Life - Skills Development Program and Social Support for the Prevention of Amphetamine Abuse of Conscripts Assigned to Privates in Ananthamahidol General Hospital; Lopburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะให้อาสายุวกาชาดเป็นแกนนำป้องกันการสูบบุหรี่ ในโรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร 
(The Effectiveness of Skill Enhancement Program for Red Cross Youth Volunteers as the Leaders of Smoking Prevention Campaign in Wat Intharam School; Bangkok )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกัน และควบคุมเหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on Health Behavior Development for the Prevention and Control of Louse on Upper Primary Education Students in Dam Noen Saduak District; Ratchaburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของแม่บ้าน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
(The Effectiveness of Health Education Program for Promotion of Behavior in Food Product Consumption among Housewife; Muang District; Saraburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สตรีหมดประจำเดือนจากการผ่าตัด ในโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
(The Effectiveness of Health Education Program on Health Promotion in Surgical Menopausal Women at Rajavithi Hospital; Bangkok )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิปากขอ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
(The Effectiveness of Health Education Program on Hookworm Disease Preventive Behaviors for Grade 6 Students in Amphoe Thapair; Satun Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันการดื่มสุรา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
(The Effectiveness of Health Education Program for the Promotion Behavior in Preventive Alcohol Drink on High School Students in Bangkok Metropolis )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองในการลดความเครียดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซึ่งได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(The Effectiveness of Health Education Program by the Application of Self-efficacy Theory to Reduce Stress in Patients with Total Knee Arthroplasty Under Spinal Anesthesia in Phramongkutklao Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ในการปรับปรุงสภาวะการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการค้าร้านอาหาร ฐานทัพอากาศดอนเมือง 
(The Effectiveness of Health Education Program for the Improvement of Food Sanitation in Food Service Facilities at Don Mueang Air Force Base )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการรับรู้ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(The Effectiveness of Health Education Program for the Perception; Efficacy Expectations and Safely Motorcycling of Hired Motorcyclist in Pranakornsriayudhya District Pranakornsriayudhya Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับการรักษา ณ สถาบันโรคผิวหนัง 
(Effectiveness of Health Education Program Affecting Self-Care Behavior of Psoriasis Patients Who Received Treatment at Institute of Dermatology )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ได้รับการสวนหัวใจในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(The Effectiveness of Health Education Program on Self-Care Behavior of Coronary Heart Disease Patients Receiving Catheterization at Phramongkutklao Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
(The Effectiveness of Health Education Program for Self-Care Behavior of Elderly at Fort Suranaree Hospital; Nakhon Ratchasima Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program for Self - care Behaviors of Eldery under Service of Sing Buri Hosital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(Effectiveness of Health Education Program on Snack Consumption Behavior of Mathayomsuksa 3 Students in Demonstration School of Ramkhamhaeng University )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคเส้นใยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(The Effectiveness of Health Education Program of Dietary Fiber Consumption Behaviors Among Mathayomsuksa 2 Students in Demonstration School of Ramkhamhaeng University )

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ 
(The Effectiveness of Health Education Program for a Prevention and Control Behavior of Complication on Hemodialysis Patients at Kidney Foundation of Thailand; Galyani Vadhana Building; Priest's Hospital )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]