Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาตามทฤษฎีการให้คำปรึกษาเพื่อลดความเครียด สำหรับญาติผู้ป่วยในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
(The Effectiveness of the Health Education Model for Strees Reduction based on Counselling Theory on Patient's Relatives in the Intensive Care Unit in Government Hospitals in Bangkok )

ประสิทธิผลของรูปแบบสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
(Effectiveness of Health Education Model for Health Behavior Development on Food Products Consumption in Students of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province )

ประสิทธิผลของรูปแบบสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องของผู้ป่วยกามโรคที่มารับการตรวจรักษาที่สถานกามโรคบางรัก กรุงเทพมหานคร
(Effectiveness of Health Education Model for a Promotion of Drug Use Behavior among STD Patients at Bangrak VD Clinic Bangkok )

ประสิทธิผลของสื่อสุขศึกษาสองชนิดที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินรายใหม่ที่มารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง 
(The Effectiveness of Two Types of Health Education Media Resulting to the Perception of New Psoriasis Patients at The Institute of Dermatology )

ประสิทธิผลของโครงการทันตสุขศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุขภาพในผู้ปกครองเด็ก อายุ 5-8 ปี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(The Effectiveness of Dental Health Education Project for Changing Dental Health Behavior Among Guardian of 5-8 Years Children Amphur Muang; Kalasin Province )

ประสิทธิผลของโครงการนวดแผนไทยประยุกต์ (อายุรเวท) ต่ออาการปวดต้นคอของผู้มารับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
(The Effectiveness of Thai Traditional Massage (Ayuravedic) on Neck Plain in Clinic Rajamangala Institute of Technology Pathumthani Campus Amphoe Thanyaburi Changwat Pathum Thani )

ประสิทธิผลของโครงงานสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program for Changing Health Risk Behaviors Relating to Insecticide Uses among Farmers in Amphoe Chaleamprakiet of saraburi Province )

ประสิทธิผลของโครงงานสุขศึกษาในการป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ของพนักงานช่วยการพยาบาล ในโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี 
(The Effectiveness of Health Education Program on the Prevention of Infection During Nurse-aide's Caring in Anandamahidol General Hospital Lopburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Effectiveness of Stress Management Program of Professional Nurses in Intensive care Unit at Phramongkutklao Hospital )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
(Effectiveness of Screening for Breast Cancer Women at Risk to Promote The Habit of Self-Examination for Breast Cancer )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
(Effectiveness of for a Fall Prevention Program in Elderly with Hypertension )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
( Effectiveness of Health Promotion Program for the Elderly with Hypertension in the area of Pran Buri District; Prachuap Khiri Khan Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังงานในกลุ่มแกนนำชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาบ้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
(The Effectiveness of Community Empowerment Program on Community Leaders for a Prevention and Problem Solving of Amphetamine in Tambon Saima; Amphoe Mueang; Changwat Nonthaburi )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังชุมชนเพื่อป้องกัน โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
(Effectivencess of Community Empowerment Program for Severe Diarrhoea Prevention in Amphoe Muang Changwat Songkhla )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(The Effectiveness of Empowerment Program on Self-care Behaviors among Diabetes Mellitus Patients of Lom Sak Hospital; Lom Sak District; Phetchabun Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนนทบุรี 
(Effectiveness of Health Education Program on Health Literacy Development by Questioning Method for Sexual Relations Prevention Behaviors among Junior High School Students; Nonthaburi Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวันควนส้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(The Effectiveness of Health Education Teaching Program for a Prevention and Control of Communicable Diseases in Prathom Suksa 4-6 Students of Watkhuansan School; Nakhon Si Thammarat )

ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 
(The Effectiveness of a Dental Health Education Program on Oral Health Care Behavior for Hearing Impaired Students of Upper Primary Education Students in Nakhon Ratchasima Special Education School; Nakhon Ratchasima Province )

ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
(Effectiveness of Dental Health Education Program on Dental Behavior of Primary Education Grade 3; Bansumrong School; Amphoe Chom Phra; Changwat Surin )

ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Dental Health Education Program for Dental Caries and Gingivitis Behavior Modification among Prathomsuksa 6 Students in Si Prachan District; Suphan Buri Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]