Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ รณรงค์เร่งรัดกำจัดโรคเรื้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี (ปรร.60) ของพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ 
(The Effectiveness of Leprosy Elimination Campaign for the 60th King Phumipol Reign in the Office of Disease Prevention and Control Region 8 Nakhon Sawan )

ประสิทธิผลของการนวดด้วยน้ำมันพริกร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการลดไขมันหน้าท้อง 
(The Effectiveness of Capsaicin Oil Massage with Behavior Change on Abdomen Fat Reduction )

ประสิทธิผลของการฝึกอบรม เทคนิคการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการฝึกปฏิบัติงานทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
(The Effectiveness of Universal Precaution Technique Training for Accidental Prevention in the Nursing Practical Training Program of Police Nursing Students in Police Nursing College )

ประสิทธิผลของการสอนแบบอิงประสบการณ์สำหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กก่อนวัยเรียน 
(Effectiveness of Experience-base Approach for Diarrheal Disease Prevention among Preschool Children )

ประสิทธิผลของการให้บริการปรึกษารายบุคคลในการควบคุมวัณโรคปอด ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ณ คลินิกวัณโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
(Effectiveness of Individual Counseling on Pulmonary Tuberculosis Control in Patients with Short Course Chemotherapy at T.B. Clinic of Public Health Center 28; Krungthon Buri; Health Department; Bangkok Metropolitan Administration )

ประสิทธิผลของทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(Effectiveness of Health Belief Theory on Household Waste Management Behavior of People in Tombon Moungtoa; Phayakkhaphum Phisai District; Maha Sarakham Province)

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
(The Effectiveness of Computer Assisted Instruction for Preventive Sexual Relations Behavior of Student in Junior High School in Mueang District; Kanchanaburi Province )

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดการสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเครือข่ายที่ 58 กรุงเทพมหานคร 
(Effectiveness of Computer-Assisted Instruction and Instructional Package to Learning Achievement on Narcotics for the Fifth Grade Students of School Cluster 58 in Bangkok )

ประสิทธิผลของบทเรียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษาเรื่องไข้หวัดนก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
(The Effectiveness of Computer-assisted Instruction Health Education Program in Title Avian Influenza for Students Grade 6; Schools in Mueang District; Ratchaburi Province )

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
( Effectiveness of Experiential Health Education Instruction Model to Promote Media Literacy regarding Health Products on Internet for High School Students )

ประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรมครูและบุคลากรผู้คุมประพฤติและฝึกอบรมเยาวชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพย์ติด สำหรับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
(The Effectiveness of a Training Model for the Juvenile Instructors and Guard Personnels in the Promotion of Preventive and Corrective Behaviors in Using Addictive Substance Abuse for the Juveniles at the Observation and Protection Centers in Bangkok Metro )

ประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ในกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
(The Effectiveness of Training Model for Personal Development on Medical Technology Assessment in Medical Department; Ministry of Public Health )

ประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(The Effectiveness of the Discharge Planning Model for Coronary Heart Disease Patients in Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )

ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยสถานีอนามัย ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
(The Effectiveness of Community Health Promotion Model by Banyang Health Center in Sao Hai District; Saraburi Province )

ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างพลังชุมชนในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ความชุกโรคสูงของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา 
(The Effectiveness of Community Empowerment Program for a Detection of New Leprosy Cases in High Prevalence Areas of the Communicable Disease Control Region 12 Songkhla )

ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการมีชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุวันต้น (อายุ 60-70 ปี) ตามแนวคิดพฤฒพลัง 
(The Effectiveness of Self-Health Care Behaviors Model for Well-being in Early Period of Ageing (60-70 years) Based on Active Ageing Concept )

ประสิทธิผลของรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียงต่อการสร้างสุขภาพของประชาชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการรณรงค์ปีแห่งการสร้างสุขภาพทั่วไทย พ.ศ. 2545 
(The Effectiveness of Health Message Dissemination Model through Radio Broadcasting for Health Promotion among the People According to the Year of Health Promotion throughout Thailand in Amphoe Mueang; Changwat Sukhothai )

ประสิทธิผลของรูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Behavior Surveillance Model for Cerebrovascular Heart Disease in the Community of Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของรูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Effectiveness of Health Behavior Surveillance Model for Leptospirosis Control in the Community of Suphan Buri Province )

ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้สูงอายุ 
( The Effectiveness of Holistic Developmental Model for Early Childhood Based on Transfer Learning Experiences from the Elderly)


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]