Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของ ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี
(Knowledge and Perception on Non-smokers' Right Protection Act in 1993 of the Population in Nonthaburi Province )

ความวิตกกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาจักรยานเสือภูเขา นักมวยสากลสมัครเล่น และนักยิงปืนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
(The State Anxiety of Mountain Bike; Amateur Boxing and Shooting Athletes on the 39th National Sports of Thailand )

ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 
(The State Anxiety of Soccer Athletes Participated in the 43th Thailand University Games )

ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 
(The State Anxiety of Soccer Athletes on the 27th National Youth Sports of Thailand )

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการเผชิญความเครียดกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Relationship between Self-Efficacy and Social Support on Coping with Stress and Coping with Stress Behaviors of the Nurses Working in Pramongkutklao Hospital )

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคลกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก 
(The Relationship Between Social Support and Individual Factors and Treatment Regularity of Pulmonary Tuberculosis Patients at The Central Chest Hospital)

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
(Relationship between Health Literacy and Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control Behaviors of Public Health Volunteers in Suanluang Subdistrict Municipality; Krathum Baen District; Samut Sakhon Province )

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพด้านการป้องกันโรคเอดส์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของข้าราชการทหารกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี 
(The Relationship between Health Literacy on AIDs Prevention and AIDs Prevention Behavior of Army Officers under Artillery Division Fort Piboonsongkram; Lop Buri Province )

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกลไกทั่วไป ความฉลาดทางอารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
( Relationship among General Motor Ability; Emotion Quotient and Learning Achievement of Students in Suphanburi Sports School )

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นในระหว่างตั้งครรภ์ 
(Relationship between Self-Efficacy on Self-Care and Health-Care Behavior of Teenage Pregnancy )

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมและพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ของพนักงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จังหวัดปทุมธานี 
(Association between Bio-social Factors and Health Behaviors with Dyslipidemia among Employees of Thai Nam Thip Company at Changwat Pathum Thani )

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำนันทนาการกับการจัดโปรแกรมการใช้เวลาว่างขององค์กรการใช้เวลาว่างในเขตกรุงเทพมหานคร 
(The Relationship Between Recreational Leader Behavior and Leisure Programming Management of Leisure Organizations in Bangkok )

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
(Relationship between Physical Fitness and Emotional Intelligence of Mathayomsuksa Three Student in Amphoe Kamphaengsaen; Nakhon Pathom Province )

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับอัตมโนทัศน์ของเด็กชายสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
( Relationship Between Physical Fitness and Self-concept for the Pak Kred Reception Home For Boys )

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี 
(Relationship between Health-related Physical Fitness and the Emotion Quotient of Secondary School Students Nongseangwittaya School in Saraburi Province )

คุณภาพตามความคาดหวังที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลีนิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 
(The Expected Qualities Related to the Satisfactions of the Clients in Out Patient Diabetes Department of Wichian Buri District; Accreditation Hospital; Phetchabun Province )

คุณภาพบริการตามความคาดหวังที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) 
(The Quality of Service as the Expectation from the Clients which Relevant to the Clients Satisfaction in Hospital Accreditation )

จัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายและแก้ไขปัญหาสุขภาพจาก ฝุ่นฝ้ายของคนงานในโรงงานทอผ้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
(Factors Affecting on Hazard Preventive Behavior from Cotton Dust Among Txtile Workers in Samut Prakan Province )

ทัศนคติที่มีต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
( Attitude Towards Physical Education of Commercial Students Colleges of Vocational Department in Bangkok )

ประสิทธิผลการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการเลิกเสพยาบ้าของผู้ป่วยวัยรุ่นเสพติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ 
(The Effectiveness of Health Counseling on Self Care Behavior Concerning Juvenile Amphetamine User Abstinence Seeking Treatment at the Out Patient Department; Thanyarak Institute of Drug Abuse )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]