Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การให้บริการสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร เพื่อนำไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา
(Health Education Services of Phichit Hospital Persinnel towards Health Promotion Hospita : A Case Study)

คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน 
(The Effectiveness of Health Promotion Program for Improving Health Behavior of Diabetes Mellitus Patients at Diabets Mellitus Clinic; Siriraj Hospital )

ความคาดหวังของนิสิตและบุคลากรในการใช้บริการศูนย์กีฬา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Expectation of Students and Staff Members on Kamphaengsaen Sport Center Service in Kasetsart University )

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Parents Expectation on Education Management of Suphanburi Sport School )

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อรายการกีฬาทางโทรทัศน์
(Attitude of the Upper Secondary School Students in Nakorn Pathom Province Toward Sport Programs in Television )

ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่มีต่อรายการกีฬาทางโทรทัศน์ 
(The Opinion of Phaidampittayakom Ratchamangkhalaphisek School Students Towards Sport Programs on Television )

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
(The Opinion of the Problem and Needs for Exercise of Students of Rajamangala University of Technology Rattanakonsin Wangklaikangwon Campus )

ความต้องการการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( The Needs of Exercise Services for Health Promotion of Students in Faculty of Education at Kasetsart University )

ความต้องการการบริการการออกกำลังกายของพนักงานในบริษัท มินีแบ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดลพบุรี 
(The Need for Exercise Services of Employees of Minebea Thailand Company Limited Lop Buri Province )

ความต้องการการออกกำลังกายของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครปฐม
(Needs for Exercise of Village Headman and Leader in Nakhon Pathom Province)

ความต้องการการออกกำลังกายของประชาชนในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
(Needs of Exercise for People in Amphoe Khao Yoi Phetchaburi Province)

ความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนโดยส่วนสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
(The People's Requirement in Health Service Under Subdistrict Administrative Organization at Bangkeaw Samut Prakan Province)

ความต้องการออกกำลังกายของบุคคลากร ส่วนกลาง กรมวิชาการเกษตร 
(Needs for Exercise of a Middle Personnel Officer in Department of Ariculture )

ความต้องการในการออกกำลังกายของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
( Needs for Exercise of Teachers in Elementary Education Office in Kanchanaburi Province )

ความต้องการในการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(Needs for Exercise of Students in Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus )

ความต้องการในการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
(Needs for Exercises of Student in Kasetsart University Sriracha Campus )

ความพึงพอใจของผู้รับริการต่อบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหัวเฉียว 
(The Satisfaction of Out Patient Service Clients in Hua Chiew Hospital)

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเชิงนันทนาการ 
(Recreation Satisfaction of Participants at the Tourism Office of Chulachomklao Royal Military Academy )

ความพึงพอใจของผู้ให้บริการคลายเครียด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีธัญญา 
(The Sattisfaction of Service Provider for Stress Reduction : Case Study for Srithunya Hospital )

ความรู้ เจตคติ และนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
(Knowledge; Attitude and Policy Affecting Nosocomial Infection Surveillance Practices Among Infection Control Ward Nurses at Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]