Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา 
(A Construction of Tennis Rating Scales for Matthayomsuksa 5 Students Sarawittaya School )

การสร้างแบบประเมินค่าทักษะยูโด ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
( A Construction of Judo Rating Scales for Undergraduate Students of Kasetsart University )

การสร้างแบบประเมินค่าทักษะว่ายน้ำท่ากบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชินีบน 
( A Construction of Breaststroke Rating Scales for Second Year Secondary Students of Rajinibon School )

การสร้างแบบประเมินค่าและเกณฑ์ปกติทักษะมวยสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม 
( A Construction of Boxing Skills Rating Scales and Norms for Mathayomsuksa One Students of Sathapornwithaya School Nakhon Pathom )

การสร้างแบบประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน 
(A Construction of Performance Evaluation for Badminton Umpire )

การสร้างโปรแกรมนันทนาการบำบัดสำหรับพัฒนาสุขภาวะของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
(A Construction of Therapeutic Recreation Program on Well-Being for Children with Physical Disabilities )

การสร้างโปรแกรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพลศึกษาในระดับโรงเรียน
(A Construction of Electronic Portfolio Program to Assessing the Learning Achievement in Physical Education Courses at School Level )

การสอนพลศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Physical Education Teaching and the Development of Moral Ethics and Values: A Case Study of the Sixth Grade Students Kasetsart University Laboratory School )

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กหญิงอายุ 11- 13 ปี ที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสูง
(Exercise Program Designed for the High Percent Body Fat of 11- 13 Years Girl )

การเข้าร่วมการใช้เวลาว่างและความพึงพอใจในการใช้เวลาว่างของประชาชนในเขตบางกะปิที่มีต่อการให้บริการทางนันทนาการของกรุงเทพมหานคร 
( Leisure Participation and Leisure Satisfaction of Bangkapi Residents to Recreation Services of Bangkok Metropolitan )

การเปรียบเทียบการสอนแบบใช้สื่อวีดีทัศน์กับครูเป็นผู้สอนที่มีผลต่อการเรียนในรายวิชาฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(A Comparison Between Video Tape and Conventional Teaching Methods in Learning Football in Matthayomsuksa 1 )

การเปรียบเทียบผลการเต้นแอโรบิกกับพลองแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( Comparisons the Effect of Aerobic Dance to Plong Aerobic Dance on Cardiovascular Endurance of Kasetsart University Female Students )

การเปรียบเทียบผลของการวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Max VO2) ด้วยวิธีการของออสทรานส์-ไรท์มิ่ง และวิธีการของแกรี่ อี ลาร์เซ่น ในนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( Comparison of Maximal Oxygen Consumption between Astrand-Ryhming Test and Gary E. Larsen Test in Female Undergraduates of Kasetsart Univesity )

การเปรียบเทียบผลโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายด้วยเก้าจตุรัสและบันไดลิงที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด
( A Comparison of the Effectiveness of Nine-Squares and Multi-Step-Ladders Exercise Training Program on Maximal Oxygen Consumption )

การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนิสิตชายระดับอุดมศึกษา โดยใช้เทคนิคของ ออสตรานด์-ไรห์มิ่ง และ แกรี อี ลาร์เซ่น
(Comparison of the Maximum Volume of Oxygen Consumption in Male Undergraduates Using the Techniques of Astrand-Ryhming and Gary E. Larsen )

การเปรียบเทียบระหว่างการฝึกความแข็งแรงในน้ำกับการฝึกวิ่งขึ้นบันได ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
(A Comparsion between Strength Training In-Water and Running Up the Steps Upon the Strength of Leg Muscles )

การเปรียบเทียบวิธีสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนโดยครูที่มีผลต่อการเรียนทักษะและกติกาเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(A Comparison of Teaching Methods between Computer - Assisted Instruction and Teacher upon Learning of Tennis Skills and Rules in Matthayumsuksa 4 )

การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลชายจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ.2542
(A Comparision of Athletics Physical Fitness for Jaturamitr Soccer; 20th; 1999 )

การใช้วิธีเจริญสติตามหลักการพุทธศาสนาในผู้ป่วยหญิงติดสารแอมเฟตามีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์
(The Application of Mindfulness Foundation Development According to Buddhism Discipline in Female Amphetamine Abusers; Thanyarak Hospital )

การใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
( Physical Education Teachers' Use of Physical Fitness Tests in Office of the Basic Education Commission's School; Krung Thep Maha Nakhon )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]