Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การรับรู้ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
(Health Risk Perception from School's Environments of Primary School Students)

การวิเคราะห์นันทนาการบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน 
(Analysis Recreational Therapy and Occupational Therapy in Contemporary Society of Thailand )

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศูนย์กีฬาในโครงการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพอนามัย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(A Study of an Opinion on Sport Center Project under the Sport and Health Development Plan Department of General Education Ministy of Education )

การศึกษาความต้องการการบริการการใช้เวลาว่างของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(A Study of Leisure Service Need for Senior High School Students at Satit Kasetsart University School )

การศึกษาความต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(A Study on Needs of Exercise for Health of Students in Chandrakasem Rajabhat University )

การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของนักเรียน โรงเรียนวัดบางนานอก ช่วงชั้นที่ 2 สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
( A Study of Knowledge Attitude and Pracitce Toward Physical Activities of Wat Bangnanok School Students Level 2 The Office of Bangna District Krung Thep Maha Nakhon )

การศึกษาจำนวนไขมันในร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ
( A Study on Body Fatness of Junior High School Students in Samut Prakan Province )

การศึกษาประสบการณ์เข้าค่ายพักแรมที่มีต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( A Study of Camping Experiences on Promoting Desirable Characters of Kasetsart University Physical Education Students )

การศึกษาปัญหาการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
(A Study on Problems of Physical Education Measurement and Evaluation in the Elementary School of Bangkok Metropolis )

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและบริบทของพฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
(A Study on Health Behavior and Its Context of Patient Seeking Services at the Out-Patient Department of Pranangklao Hospital; Nonthaburi Province )

การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพในเขตบางกอกน้อย 
(A Study of the Actual State and Needs of Exercise for Health of the Members Health Promotion Club in Khet Bangkok Noi )

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียนร่วมระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(A Study of Status and Problems in the Instruction Management of Inclusion Physical Education in Inclusion Schools in the Primary Level under the Office of Bangkok Metropolitan Primary Education Commission )

การศึกษาสัดส่วนร่างกายของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(A Study Anthropometric of Cadet Army Chulachomklao Royal Military Academy )

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวัง กับความเป็นจริงที่ผู้คลอดได้รับจากการพยาบาลในระยะคลอด โรงพยาบาลตำรวจ
(A Comparative Study of Expected and Actual Nursing Care During Labour of Pregnant Woman in Police General Hospital )

การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังกับความเป็นจริงที่ได้รับจากการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
(A Comparative Study between Expected and Actual Nursing Care During Antenatal Care in Health Promoting Hospital; Regional Health Promotion Center 1; Bangkok Metropolist )

การศึกษาแรงจูงใจในการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรของคนในกรุงเทพมหานคร 
(A Study of Motivation in Participation Daily Exercise of People in Bangkok )

การศึกษาไขมันในร่างกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(A Study of Body Fatness of Prathomsuksa 4-6 Students Praram 9 Kanchanapisak School )

การสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกระบบโรงเรียน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
( The Enhancement of Life Skills for a Prevention of Drug Addiction Among Out-school System Adolescence in Amphoe Si Prachan; Changwat Suphan Buri )

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสุขศึกษา เรื่องความรุนแรงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(The Construction of Computer Assisted Instruction in Health Education on Violence for Grade 7 Students )

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาสุขศึกษา เรื่องวัยแรกรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
(The Construction of Computer Assisted Instruction in Health Education on Pre-Adolestence for Grade 5 Students )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]