Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การประเมินผลโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
(The Appraisal of Empowered Health Enhancement Project on Physical Exercise Behavior of the People in Bang Pla Ma District; Suphan Buri Province )

การประเมินผลโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบสมัครใจ จังหวัดปราจีนบุรี 
(The Assessment of the Wiwatponlamuang School Project Rehabilitation and Quality of Life Development Camp : Voluntary Treatment; Changwat Prachin Buri )

การประเมินโครงการพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ 
(An Evaluation of Physical Education Program in the Elementary School of Ammnatcharoen Province )

การประเมินโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
( An Evaluation of the Intramural Programs in Secondary Schools Department of Basic Education; Ministry of Education in Bangkok Metropolitan )

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติโดยการเตือนตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมและแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 
(Health Behavior Modification with Regard to National Health Disciplines by Self-Monitoring; Social Support and Health Belief Model Among Grade 4 Students in Parinayok Kindergarten School; Bangkok )

การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 
( Health Literacy Development to Promote Dental Health Care Behaviors of Primary School Students in Lam Son Thi District; Lop Buri Province )

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กเพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า5ปี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมในอำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 
(Health Behavior Development Among Care Takers for Diarrhoea Prevention and Control in under 5 Years Children by Trained Public Health Workers in Inburi District of Sing Buri Province )

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
( The Development of Professional Standards for Badminton Coaches )

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในโรงเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร 
(Development Surveillance and Public Health Emergency Response Systems in Primary School: A Case Study of Food Communicable Diseases )

การพัฒนารูปแบบการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันอันตรายทางสุขภาพในชุมชนที่ประสบภาวะอุทกภัย 
(Development of Health Promotion and Health Prevention Management Model in Flood Disaster Community )

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อป้องกันความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อน 
(Health Education Model Development for Disability Prevention among Leprosy Patients )

การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงาน ควบคุมโรคติดต่อของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 
(A Development of Health Behavior Development Supervision Model for Communicable Disease Control of Communicable Disease Control Office Region 1)

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเขตพื้นที่ภาคกลาง
(Development of the Model for Enhancing Agricultural Chemical Substances Safety Used Behavior in Rice Farmers in Central Region )

การพัฒนารูปแบบสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่มารับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตตรง ในการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือรักษา ณ ศูนย์สาธิตบริการโรคติดต่อ เขต 2 สระบุรี 
(A Development of Health Education Model for Compliance Behaviors of Active Tuberculosis Patients Seeking Treatment at Tuberculosis Center 2 Saraburi )

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมความรู้การเป็นผู้นำนันทนาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
(Developing Recreation Leadership Knowledge Enhancement Training Program for Undergraduate Students )

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงวิชาทักษะและวิธีสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ สำหรับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(The Development of an Authentic Assessment Scoring Rubrics for Skills and Methods of Teaching Rhythmic Activities for Physical Education Students of Kasetsart University )

การพัฒนาแนวปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
(Developing Guideline for Behavior Promotion Personal Protective Equipment Use Among Solid Waste Collector; Tambon Bangmuang Municipality; Changwat Samut Prakan )

การพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาพลศึกษาและศึกษาผลที่มีต่อการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดสระบุรี 
( The Development of Lesson Plans for Physical Education and Study the Effects Towards Enhancing Moral Ethics Pratomsuksa 6 Watnongpling School Saraburi Province )

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อโครงการ ประชาร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 72 พรรษา กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(Community Participation in an Appraisal of Dengue Haemorrhagic Fever Control Program for the Celebration of His Majesty the King's 72 Years Anniversary in Muang District Nonthaburi Province )

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี
(The Participation on a Prevent and Control of Dengue Haemorrhagic Fever of Subdistrict Administration; Phathum Thani Province )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]