Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร 
(Physical Fitness Test for the Precadets Armed Forces Academies Preparatory School )

 แบบแผนการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร 
(Health Promotion Lifestyles for the Prevention of Coronary Heart Disease among the Hospital Staff of Nopparat Rajathanee Hospital; Bangkok )

 โปรแกรมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้วัดส่งเสริมสุขภาพเป็นฐาน 
(The Activity Program of Health Promoting for Elderly Based on Health Promoting Temple )

 โปรแกรมฝึกการควบคุมความตั้งใจสำหรับนักกอล์ฟระดับเริ่มเล่น 
(An Attention Control Training Program as Designed for the Beginning Golfer )

การกำหนดเป้าหมายด้วยการรับรู้ผลของการปฏิบัติโดยการได้ยินและการมองเห็นที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Goal Setting with Seeing and Hearing the Performance Result on Standing Broad Jump of Elementary School Boy and Girl Students )

การจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(Health Behavior Data Management for the Prevention and Control of Communicable Diseases )

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครนายก 
(The 21 Century Learning Management by Utilizing Critical Thinking for Promoting Health Literacy in Sexaul Intercourse and Pregnancy Prevention of High School Students Nakhon Nayok Province )

การติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมแมทริกซ์โปรแกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(The Follow up and Evaluation on Matrix Program Trainees of the Medical Sevices Department; Ministry of Public Health )

การบูรณาการเนื้อหาสุขบัญญัติแห่งชาติในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
(The Integration of National Health Recommendation in Life Experience Learning Teaching Process for the Promotion of Health Behavior in Students Grade 5 in Primary School under the Primary Education Office Nonthaburi Province )

การประดิษฐ์เครื่องส่งลูกตะกร้อ ในกีฬาเซปัคตะกร้อ 
(The Construction of Sepak Takraw Serving Device)

การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุราของนายทหารชั้นประทวนจังหวัดลพบุรี 
( The Application of Protection Motivation Theory and Social Support to Modify Preventive Health Behavior for Alcohol Consumption of Non-Commissioned Army Officers in Lopburi Province )

การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Application of Life Skill Program for the Prevention of Amphetamine Addiction among First Year Vocational Students in Suphan Buri Teachnical College; Changwat Suphan Buri )

การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันตนเองจากการใช้สารกระตุ้นประสาทประเภทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
(Application of Life Skills Program for Self - Protection used Amphetamine Drug in Senior High School; Students at the Department of General Education in Nonthaburi Province)

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบจำลองระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
( Applying Transtheoretical Model to Promote Physical Activity Behavior of Kasetsart University Personnel )

การประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขต 1: ศึกษากรณีโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง 
( The Evaluation of Health Promoting Schools in Region 1 : A Case Study of Wat Sa Kaew School; Ang Thong Province )

การประเมินผลการนำผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(An Evaluation of The Effect of FAST Model Training Course in The Aspect of Using Training Experiences in Therapeutic Rehabilitation in Drug Addict Patients )

การประเมินผลความก้าวหน้าของกองทุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสระบุรี 
(The Evaluation on Community Rabies Funds of Tumbol Administration Organization in Changwat Saraburi )

การประเมินผลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการปีแห่งการสร้างสุขภาพทั่วไทย จังหวัดอ่างทอง
(The Appraisal of Community Participation Behavior in the Year of Health Promotion throughout Thailand Project; Ang Thong Province )

การประเมินผลโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2543-2544 
(The Evaluation on Treatment and Rehabilitation Program for Drug Abusers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province; 2000-2001 )

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุข หลักสูตรสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
(Evaluation of Public Health Personnel Training Program Converning Traditional Herbs and Primary Health Care Curriculum of Primary Health Care Office; Ministry of Public Health Nonthaburi )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]