Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การสร้างเครื่องลูกยิงตะกร้อ
( A Construction of Takraw Ball - Shooting Device )

แบบทดสอบสมรรถภาพสำหรับผู้สูงอายุ
( Fitness Test for the Elderly )

 การประเมินผลสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายของนักเรียน อายุ 7-9 ปี โรงเรียนชาลีสมุทร 
(An Evaluation of Physical Fitness and Body Proportion of 7-9 Years Old Student; Chaleesamut School )

 การประเมินผลโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบโปรแกรมเมทริกซในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
( Evaluation on a Program for the Treatment of Stimulant Abuse and Dependence Disorder Matrix of Northeastern Drug Dependence Treatment Center in Khon Kaen Province )

 การประเมินโครงการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
(An Evaluation of Physical Education Program in the Secondary Schools of Khon Kaen Province )

 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนนทบุรี 
(Development of People Cooperation Garbage Management Model in Nonthaburi Province)

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการออกแบบหลักสูตรผสานรูปแบบ 
(The Development of Physical Education Learning Management Model for the 1st Matthayomsuksa Student Using Curriculum Integrating Models Design )

 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตอนต้น 
(The Development of Exercises Model for Promoting Quality of Life of The Beginning Old Adults)

 การพัฒนารูปแบบการเตรียมพี่เลี้ยงให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง จังหวัดสิงห์บุรี 
(A Model Development for Observer of Tuberculosis Patients with Directly Observed Treatment; Short-Course (DOTS) in Sing Buri Province )

 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย 
(Health-Related Physical Fitness Development for Late Adolescence Students )

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกเพื่อเสริมสร้างพลังกล้ามเนื้อแขนและขาของนักกีฬาฮอกกี้หญิง
( Plyometric Training Program Development for Building up Arm and Leg Muscle Power of Female Hockey Players )

 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
(The Study of Physical Education Learning and Teaching Management in Private Elementary School of the Lower Northeastern Region in Thailand )

 การศึกษาความต้องการออกกำลังกายของข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 
(The Study of Needs for Exercise of Members of the Air Support Command Royal Thai Airforce )

 การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
( A Study of the Expectation and Actual Roles of Physical Education Teachers as Perceived by School Administrators in Office of the Education Ministry; the Church of Christ in Thailand )

 การศึกษารูปร่างนักกีฬาปีนหน้าผาในประเทศอาเซียน 
( A Study on Somatotyping of ASEAN Elite Climbers )

 การศึกษารูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง และความต้องการการให้บริการการใช้เวลาว่างของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(A Study of Leisure Participation Patterns and Leisure Service Need of Kasetsart University Dormitory Students )

การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(A Study of Health - Related Physical Fitness for the First Year Students of Kasetsart University; Bangkhen Campus )

 การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนดุสิตวิทยาลัย 
( A Student of Percent Body Fat of Elementary Education Student in Dusitwitaya School )

 การศึกษาไขมันในร่างกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนราชบพิธ 
( A Study of Body Fatness of Prathomsuksa 4-6 Students Rachaboaphit School )

 การส่งเสริมความฉลาดทางด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนโดยใช้ตลาดสดเป็นฐานการเรียนรู้ 
( Promoting Food and Nutrition Literacy to Change Consumption Behavior of People using Market-Based Learning )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]