หน้าหลัก|
เกี่ยวกับภาควิชา|
กรรมการบริหาร|
บุคลากร|
นิสิต|
หลักสูตร|
เอกสารเผยแพร่|
แลกเปลี่ยน|
ถาม-ตอบ|
ติดต่อ
Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"; while($row=mysql_fetch_array($objQuery)) { if($i++%2>0){ $bg="#F1FFC4";} else {$bg="white";} echo ""; if($row["cfile"]=="1"){ echo ""; } ?>
".$row["Thai_title"]."
(".$row["Eng_title"].")
"; }else { echo "
".$row["Thai_title"]."
(".$row["Eng_title"].")"; } echo "


จำนวน รายการ : หน้า :