หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาตรี (Bechalor's Degree)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท(Master's Degree)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานัทนาการ
หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctoral's Degree)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
VISIT NUMBER