หน้าหลัก|
เกี่ยวกับภาควิชา|
กรรมการบริหาร|
บุคลากร|
นิสิต|
หลักสูตร|
เอกสารเผยแพร่|
แลกเปลี่ยน|
ถาม-ตอบ|
ติดต่อ
หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาตรี (Bechalor's Degree)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท(Master's Degree)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานัทนาการ
หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctoral's Degree)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
VISIT NUMBER