ความสำคัญของ มคอ.5 กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

มคอ. 5 คืออะไร

มคอ.5 คือรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) อันเป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา 

จุดมุ่งหมายของ มอค. 5 สำหรับอาจารย์ผู้สอน

 

มคอ.5 เป็นรายงานที่ทําให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ว่า อาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการตามรายละเอียดที่ตนได้กําหนดไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ การจัดการเรียนรู้ทําให้ ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนฯ ผู้สอนจะได้มีโอกาสตรึกตรองหาสาเหตุที่ทําให้การจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามแผน และให้ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้รายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาต่อไป 

จึงถือได้ว่าการจัดทํา มคอ.5 เป็นวิธีการหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะได้แสดงความรับผิดรับชอบ (Accountability) ต่อการจัดการเรียนรู้ของตน และได้มีโอกาสพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น ในภาคการศึกษาต่อๆไป

 

จุดมุ่งหมายของ มอค. 5 สำหรับอาจารย์ผู้สอนผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

จากข้อมูลที่อาจารย์ผู้สอนนําเสนอใน มคอ.5 ทําให้คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร (Curriculum Management) มองเห็นภาพรวมและปัญหาของการใช้หลักสูตร ดังต่อไปนี้
 
1) มีวิชาใดบ้างที่สัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ เพราะเหตุใด และผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรดําเนินการเช่นไร เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่กําหนด
 
2)ปัญหาที่ผู้สอนพบ ทั้งในเชิงวิชาการ (เช่น การก้าวให้ทันองค์ความรู้ของโลก การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน) และในเชิงบริหารจัดการ (เช่น อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ การประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการต่างๆ (Academic Supporting Services) และแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ผู้สอน ซึ่งคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องประมวลข้อมูลและปัญหาจาก มคอ.5 ของทุกวิชาในหลักสูตร จัดทําเป็น มคอ.7 เพื่อให้ผู้บริหารภาควิชารับทราบ และร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป
 
จุดมุ่งหมายของ มอค. 5 สำหรับผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา
ข้อมูลที่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวลใน มคอ.7 จะทําให้หัวหน้าภาควิชา ได้ทราบปัญหาในการนําหลักสูตรไปใช้ และร่วมกับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบต่อไป
 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติการจัดทำ มคอ. 5
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ
ระปํญหาในหมวดนี้ เพื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ หัวหน้าภาคเป็นผู้ดําเนินการแก้ไข
 
หมวดที่ 5 ประเมินรายวิชา
1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต
   1.1ข้อวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต (จุดอ่อน- จุดแข็ง)
   1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน ต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
   
   ให้นำผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต นำมาพิจารณาถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง และความเห็นแย้งหรือสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอน
 
2.ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (เช่น จากผู้ร่วมสอน หรือจากคณะผู้ประเมินอื่น)
   2.1ข้อวิพากษ์ที่สําคัญ
   2.2ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อการประเมิน ตามข้อ 2.1
 
   นำข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนร่วม หรือจากการทวนสอบมาพิจารณา
 
 
 
 
 
 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
 ข้อ 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอน ตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
 
    ให้ดู มคอ.5 ในจากการสอนที่ผ่านมาล่าสุดได้มีการวางแผนในการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร แล้วนำมาสู่การปรับปรุงในภาคการศึกษาปัจจุบัน และได้ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร
 
ข้อ 3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป การศึกษาตอไป
   ให้รวบรวมปัญหาต่างๆ จากการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน แล้วเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป
 
ข้อ 4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
     ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเขียนข้อเสนอแนะเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป เช่น วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ อุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน