การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ที่ห้องประชุมภาควิชาจัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดย อ.ดร.พรเทพ ราชรุจิทอง ประธานฝ่ายวางแผนและประกันุณภาพและ อ.ดร.วิชาญ มะวิญธร ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

 

 

แนวทางการประเมินฯ

 • ตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยรายงานผลการดำเนินผ่าน มคอ.7 ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
 • รอบเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน
  • การจัดการเรียนการสอน ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
  • จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา สิ้นภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559 (2 ส.ค 2559)
  • การพัฒนานิสิต อาจารย์ และบุคลากร ตั้งแต่ 1 ส.ค. 58-31 ก.ค 59
  • ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนิสิต ปี พ.ศ. 2558
 • แบ่งหลักสูตรตามผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557
  • กลุ่มที่ 1 คะแนนประเมินตั้งแต่ 3.00 ลงมา รับประเมินจาก มก.
  • กลุ่มที่ 2 คะแนนประเมินตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป รับการประเมินจาก สกอ.

 

การแต่งตั้งผู้ประเมิน ภายในวันที่ 24 มิ.ย 59

 • กลุ่มที่ 1 รับการประเมินจาก มก.
  • อ.ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเลือก กรรมการประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ประเมิน มก. ปี พ.ศ. 2559 โดยสำนักประกันคุณภาพจะเผยแพร่ในวันที่ 19 พ.ค 2559 หรือผู้ทรงภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายประกัน จำนวนอย่างน้อย 3 คน
  • หลักสูตรกำหนดวันประเมิน 1 วัน โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่รับการประเมิน ครบทุกคน ยกเว้นเหตุสุดวิสัย หรือได้รับคำสั่งจากคณบดีให้ไปปฏติบัติงานอื่น
 • กลุ่มที่ 2 รับการประเมินจาก สกอ.
  • สำนักประกันคุณภาพ ส่งรายชื่อหลักสูตรให้ สกอ. (ดำเนินการแล้ว จำนวน 103 หลักสูตร) เพื่อให้ สกอ. พิจารณาจัดทีมประเมิน และกำหนดเข้าประเมิน
  • ถ้าผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปต่อเนื่อง หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล TQR ของ สกอ.

ขั้นตอนการรับประเมินของกลุ่มที่ 1

ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย 59 แต่งตั้งกรรมการประเมิน 3 คน
ระหว่างเดือน ก.ค-ส.ค 59 กำหนดวันประเมิน 1 วัน
ภายในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค 59 จัดทำ มคอ.7 ออนไลน์
เสร็จก่อนรับการประเมิน 7 วัน พร้อมส่ง มคอ.2 ให้กรรมการ นำข้อมูลเข้า CHE-QA

อ.ประจำหลักสูตร รับการประเมิน

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ภายในวันที่ 30 ก.ย 59

 

รับการประเมิน

 

จัดทำแผนการปรับปรุง

 

 

 

รูปแบบการประเมิน

 • ประเมินภาพรวมการดำเนินการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
  • เน้นที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ.2)
  • ให้คะแนนในประเด็นที่สำคัญๆต่อหลักสูตร
  • ไม่จับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆ
 • พิชญพิจารณ์ (Peer Review)
  • เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร เสนอแนวทางในการปรับปรุงได้เอง
  • เชื่อมั่นในข้อมูลที่รายงาน
  • ไม่เน้นการค้นหาเอกสารหลักฐาน

กรอบการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

 • องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ

บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ

 • องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทำ หรือ ผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

บัณฑิตศึกษา ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 • องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
3.1 การรับนิสิต

- ระบบการรับนิสิต

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี

- การควบคุมระบบดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

- อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร

- อัตราการสำเร็จการศึกษา

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

 • องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

- การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 • องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- การพิจารณากำหนดผู้สอน

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มอค.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

- การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 • องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

การประเมินองค์ประกอบที่ 6

 • คณะกรรมการนโยบายประกัน ตั้งทีมประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 6
 • คณะต่างๆ ส่งรายงานระบบและกลไกของคณะที่สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ ที่คณะดูแล
 • ทีมประเมินพิจารณาให้คะแนนตามรายงานที่คณะนำเสนอ ได้เป็นคะแนนขั้นต่ำในองค์ประกอบที่ 6 ของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล
 • หลักสูตรอธิบายเพิ่มเติมใน มคอ.7 ให้คณะกรรมการประเมินหลักสูตร พิจารณาเพิ่มเติมอาจได้คะแนนเพิ่ม แต่จะไม่ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนของคณะ