การจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะชีวิต

อ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก ประธานศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
เป็นผู้นำเสนอการจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษา
 


 คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการความรู้
 
ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
ศูนย์พัฒนาและบริการกิจกรรมพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัด การเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2486  จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปี ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตทุกคนให้จบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ทั้งทางด้านวิชาการที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพและเป็นผู้มีสุขภาพดี
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับนิสิตทุกคน ในอดีตได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนทั้งด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา โดยเริ่มแรกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน ลักษณะของการเล่นกีฬายามว่างหลังเลิกเรียน ต่อมารายวิชากิจกรรมพลศึกษามีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดให้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาเป็นวิชาบังคับในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นิสิตทุกคนต้องเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 
ปี พ.ศ. 2510 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรมากมาย และกำหนดให้ทุก หลักสูตรต้องมีรายวิชากิจกรรมพลศึกษา (สมัยนั้นเรียกว่า รายวิชาพลศึกษาบริการ) เป็นวิชาบังคับที่นิสิตชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ต้องเรียน (ยกเว้นนิสิตสาขาวิชาเอกพลศึกษา) กำหนดให้เรียนจำนวน 4 หน่วยกิตได้แก่ พล.111 พล.112 พล.211 พล.212 นิสิตสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกอิสระได้อีก 2 หน่วยกิต ภายใต้รหัสวิชา พล.311 และ พล.312
 
ต่อมาปี พ.ศ. 2530 คณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาระดับปริญญาตรีภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบของรายวิชาพลศึกษา ทั่วไป” ผลจากการสัมมนาวิชาการครั้งนั้นก่อให้เกิดการพัฒนารายวิชาพลศึกษาทั่วไปใหม่และเปลี่ยน ชื่อรายวิชาว่า“กิจกรรมพลศึกษา”(Physical Education Activity) โดยใช้อักษรย่อว่า PEA และ กำหนดเลขรหัสวิชาเป็น 175XXX