การสอนกิจกรรมกีฬาแบดมินตันเพื่อพัฒนาผู้เรียน จะสอนอย่างไร

โปรดติดตามตอนต่อไป

ตัวอย่าง การสะท้อนคิดของผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมกีฬาแบดมินตันได้อย่างไร

นิสิตประเมินตนเอง