เยือนถิ่นอิเหนาอินโดนีเซีย..การเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ

ได้ยินชื่อ “อิเหนา” หรือ “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง”   มานานแสนนาน เมื่อมีโอกาสได้รับเชิญ เป็น Guest Speaker หรือ An Invited Speaker ไปบรรยายในงาน International Seminar of Sport Culture and Achievement ISSCA 2014 “Global Issues of Sport Science & Sport Technology Development” Yogyakarta State University in Indonesia ระหว่างวันที่ 23-24 April 2014 ข้าพเจ้าจึงตอบรับและยินดีที่จะได้ไปเยือนถิ่นอิเหนาอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต

การเดินทางไปเมือง Yogyakarta ไม่ต้องใช้วีซ่า เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก AEC ไม่มีเครื่องบินบินตรง จึงต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปเมืองจาการ์ต้าก่อน แล้วเปลี่ยนเครื่องบินไป Yogyakarta วิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยมากสำหรับผู้จะเดินทางไปในอนาคต คือ ใช้สายการบินประจำชาติของอินโดนีเซีย คือ การ์รูด้า เพราะมีเดินทางจากไทย เช็คกระเป๋าลงปลายทางได้เลย แต่ ถ้าไปสายการบินอื่นๆ เช่น การบินไทย ต้องเดินถือกระเป๋าเอง แบกไปเช็คอินที่จาการ์ต้าอีกครั้ง (เหนื่อย……แต่ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์มาเล่าให้ผู้อ่านจ้ะ) เมื่อถึงสนามบินปลายทาง มีฝ่ายต้อนรับวิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ Yogyakarta State University 2 ท่าน ชาย 1 หญิง 1 มารับไปพักที่ Yogyakarta Plaza Hotel ที่เน้นวัฒนธรรมความเป็นอินโดนีเซีย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและทีมผู้จัดการประชุมของ Yogyakarta State University จัดประชุมและเลี้ยงต้อนรับทีมวิทยากรจากหลายประเทศที่เดินทางมาถึง เช่น ออสเตรเลีย สเปน มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ประเทศไทย อาหารมีหน้าตาคล้ายๆ กับอาหารไทยทางภาคใต้ สบายเรา….อิ่มอย่างสบายใจ

ชื่นชมโรงแรมแห่งนี้ยิ่งนักที่ยอมเสียสละเงินเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติตนเองไว้ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก (กระทรวงการต่างประเทศ, 2554)ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ หรืออัตตลักษณ์แห่งชาติของตน เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งนักที่จะต้องร่วมมือกันทุกๆ ฝ่าย จึงจะสามารถดำรงความเป็นชาติของตนไว้ให้ได้ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา หากคนไทยเราตระหนักได้เช่นนี้ ความเป็นไทย และ Thai Wisdom จะดำรงอยู่ได้อีกนานเช่นกัน ช่วยกันหน่อยเถอะนะชาวไทยทั้งหลาย