วิธีการบันทึกความรู้ในระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ภาควิชาพลศึกษา

คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาพลศึกษาทุกท่าน สามารถบันทึกความรู้ต่างๆ ของท่านที่ต้องการจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถทำได้ดังนี้

 1. เปิด Internet Explorer Browser แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://ped.edu.ku.ac.th
 2. ที่หน้าต่างเว็บไซต์ของภาควิชา เลื่อนลงไปที่มุมด้านล่างขวาของหน้าต่าง คลิกภาพ  

   

   

  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 1-2

   

 3.   ใส่ Username และ Password ของท่านในหน้าต่างระบบ Intranet และคลิกปุ่ม enter

  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 3

 4.  เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ระบบ intranet คลิกลิงค์ จัดการเว็บไซต์

   

  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 4

 5. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดการเว็บไซต์แล้ว ให้เลือกรายการ "การจัดการความร้" โดยหากต้องการบันทึกความรู้ใหม่ ให้เลือกรายการ "บันทึกการจัดการความรู้" หากต้องการแก้ไขให้เลือกรายการ "รายการ KM"

   

  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 5

 6. การบันทึกความรู้ ให้ปฏิบัติดังนี้
  • ป้อนชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่ต้องการบันทึกในช่อง เรื่อง/หัวข้อ:
  • เลือกรายการกลุ่มความรู้จากช่อง กลุ่มความรู้:
  • เขียนเนื้อหาที่ต้องการลงกล่องข้อความ (วิธีการจัดการข้อความในกล่องข้อความเหมือน MS WORD
  • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้กดปุ่ม Submit (หรือกดปุ่มรูปแผ่น ดิสก์ ก็ได้)

   

  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 6

 7. การแก้ไขบันทึก ปฏิบัติดังนี
  • เลือกรายการตามข้อ 5
  • คลิกที่ชื่อเรื่องหากต้องการแก้ไขบันทึก
  • คลิกที่ "ลบ" ห่กต้องการลบบันทึกนั้นจากระบบ 

 

ภาพแสดงขั้นตอนที่ 7

 

เครื่องมือสำคัญในการใช้งานฟอร์มบันทึกความรู้

 

 

 

ข้อแนะนำการ upload รูปภาพประกอบ

1. รูปภาพที่มีอยู่ใน Internet อยู่แล้วสามารถ Copy แล้ว paste ลงในกล่องเขียนเนื้อหาได้เลย

2. กรณีที่รูปภาพอยู่ใน computer ต้องทำการ upload รูปภาพก่อนทำได้ตามขั้นตอนต่างๆ แสดงดังรูปภาพต่อไปนี้