การตั้งค่าเป้าหมายและวางแผนดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มก.

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดกรอบในการประเมินผลการดำเนินหลักสูตรไว้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่

 1. องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 2. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 3. องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
 4. องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 5. องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผู้เรียน
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การตั้งค่าเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 กำกับมาตรฐาน

การตั้งค่าเป้าหมายในองค์ประกอบที่ 1 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 ดังนี้

1.จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร และคุณวุฒิ

 • ป.ตรี มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และจะไปเป็นอาจาย์ประจำหลักสูตรอื่นไม่ได้ ในจำนวนนี้ อย่างน้อย 2 คน ต้องมีคุณวุฒิ ป.โท ขึ้นไป หรือมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
 • ป.โท มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอื่นไม่ได้ มีคุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป แต่ในจำนวนนี้ อย่างน้อย 3 คน ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หากเป็นคุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ต้องมีตำแหน่ง รศ. ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันพันธ์กัน และจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ตั้งแต่ TCI ฐาน  2 ขึ้นไป หรือนานาชาติ และตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ตลอด 5 ปี และ หนึ่งในสามเรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย

ฯลฯ

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย: คะแนนการประเมิน 3.51 ขึ้นไป จากจำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อย 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556

การวางแผนดำเนินงาน

 1. ประชุมวางแผนเตรียมบัญชีรายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน และงบประมาณในการใช้จ่าย
 2. สร้างแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ส่งแบบประเมินไปยังสานที่ทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556 เพื่อให้แก่ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
 4. ตรวจเช็คจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ ซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556 หากไม่ครบตามจำนวนให้ดำเนินการในข้อ 2
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
 6. ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่านระบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 7. ประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อปรับปรุงในการนำไปปฎิบัติในปีถัดไป

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้:ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย: จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2557ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายภายใน 1 ปีไม่น้อยกว่าคะแนน 4 จากการสำรวจนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 

การวางแผนดำเนินงาน

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดเตรียมทะเบียนรายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ
 2. จัดทำแบบสอบถามการได้งานทำ
 3. ส่งแบบสอบถามการได้งานให้แก่บัณฑิต
 4. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
 5. ประชุมพิจารณารายงาน จัดเตรียมข้อมูลสำหรับวางแผนจำนวนรับนิสิตที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานการวางแผนเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะทางการประกอบอาชีพตามวืชาชีพ และอาชีพอิสระ และจัดบริการการแนะแนวอาชีพ
 6. ประชุมสรุปการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุงแผนการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาถัดไป

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์์เผยแพร่

ตัวบ่งชี้:ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย: คะแนนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมทางวิชาการของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 2558 ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน (ร้อยละผลรวมคะแนถ่วงน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททั้งหมด)

การวางแผนดำเนินงาน

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริม กำกับ ติดตามการเผยแพร่ตีพิมพ์และการเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิต
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการประชุมวิชาการ ประเมินผลเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
 4. ประชุมปรับปรุงแผนการดำเนินงานส่งเสริม กำกับ ติดตามการเผยแพร่ตีพิมพ์และการเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิต
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
 6. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการประชุมวิชาการของนิสิต ประเมินผลเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
 7. ประชุมวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิิมพ์หรือเผยแพร่

 

ค่าเป้าหมาย: คะแนนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารหรือการประชุมทางวิชาการของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี 2558 ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน (ร้อยละผลรวมคะแนถ่วงน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 64 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทั้งหมด)

การวางแผนดำเนินงาน

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริม กำกับ ติดตามการเผยแพร่ตีพิมพ์และการเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิต
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการประชุมวิชาการ ประเมินผลเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
 4. ประชุมปรับปรุงแผนการดำเนินงานส่งเสริม กำกับ ติดตามการเผยแพร่ตีพิมพ์และการเข้าร่วมประชุมวิชาการของนิสิต
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
 6. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์และการประชุมวิชาการของนิสิต ประเมินผลเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
 7. ประชุมวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน สำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป