กระบวนการ PDCA เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 วันที่ 27 เม.ย 2559 ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์าควิชาพลศึกษาในหัวข้อ แนวทางการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปสาระสำคัญดังนี้

1.สาเหตุที่ทำให้มีผลการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพระดับต่ำ ได้แก่

  • หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ เนื่องมาจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ลาพัฒนาตนเอง คุณสมบัติไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
  • ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ มีคะแนนระดับน้อย
  • ข้อมูลสำคัญที่นำมาใช้สนับสนุนตัวบ่งชี้ไม่คบถ้วน
  • การดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ไม่ครบ โดยเฉพาะ A ยังไม่มีการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

2. กระบวนการ PDCA