การจัดการความรู้ : การเรียนการสอน
กระบวนการ PDCA เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 วันที่ 27 เม.ย 2559 ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์าควิชาพลศึกษาในหัวข้อ แนวทางการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.สาเหตุที่ทำให้มีผลการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพระดับต่ำ ได้แก่ หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ เนื่องมาจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ลาพัฒนาตนเอง ...อ่านต่อ


ความสำคัญของ มคอ.5 กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

มคอ. 5 คืออะไร มคอ.5 คือรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) อันเป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา  จุดมุ่งหมายของ มอค. 5 สำหรับอาจารย์ผู้สอน   มคอ.5 เป็นรายงานที่ทําให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ว่า อาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการตามรายละเอียดที่ตนได้กําหนดไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ การจัดการเรียนรู้ทําให้ ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนฯ ผู้สอนจะได้...อ่านต่อ


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ที่ห้องประชุมภาควิชาจัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดย อ.ดร.พรเทพ ราชรุจิทอง ประธานฝ่ายวางแผนและประกันุณภาพและ อ.ดร.วิชาญ มะวิญธร ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา     แนวทางการประเมินฯ ตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยรายงานผลการดำเนินผ่าน มคอ.7 ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 รอบเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน ...อ่านต่อ


การจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะชีวิต

อ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก ประธานศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา เป็นผู้นำเสนอการจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษา    คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการความรู้   ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาและบริการกิจกรรมพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัด การเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2486  จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปี ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาล...อ่านต่อ


การสอนกิจกรรมกีฬาแบดมินตันเพื่อพัฒนาผู้เรียน จะสอนอย่างไร

โปรดติดตามตอนต่อไป ตัวอย่าง การสะท้อนคิดของผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมกีฬาแบดมินตันได้อย่างไร ...อ่านต่อ