การตั้งค่าเป้าหมายและวางแผนดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มก.

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดกรอบในการประเมินผลการดำเนินหลักสูตรไว้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นิสิต องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การตั้งค่าเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 1 กำกับมาตรฐาน การตั้งค่าเป้าหมายในองค์ประกอบที่ 1 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 ดังนี้ 1.จำนวนอาจารย์[อ่านต่อ]


กระบวนการ PDCA เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 วันที่ 27 เม.ย 2559 ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์าควิชาพลศึกษาในหัวข้อ แนวทางการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.สาเหตุที่ทำให้มีผลการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพระดับต่ำ ได้แก่ หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ เนื่องมาจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ลาพัฒนาตนเอง [อ่านต่อ]


การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม

การละเมิดผลงานทางวิชาการด้วยการคัดลอกผลงานทางวิชาการของคนอื่น ถือเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสำคัญ ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ได้อย่างง่าย และรวดเร็ว และมีข้อมูลพร้อมด้วยไฟล์ที่จะสามารถนำคัดลอก ดัดแปลง ตัดต่อได้ด้วย ก็นำมาซึ่งการละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้อื่นได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการคัดลอกผลงานวรรณกรรมของผู้อื่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินสไปก้า จำกัด จึงได้พัฒนาโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการ โดย[อ่านต่อ]


ความสำคัญของ มคอ.5 กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

มคอ. 5 คืออะไร มคอ.5 คือรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) อันเป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา  จุดมุ่งหมายของ มอค. 5 สำหรับอาจารย์ผู้สอน   มคอ.5 เป็นรายงานที่ทําให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ว่า อาจารย์ผู้สอนได้ดําเนินการตามรายละเอียดที่ตนได้กําหนดไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ การจัดการเรียนรู้ทําให้ ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนฯ ผู้สอนจะได้[อ่านต่อ]


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-10.00 น. ที่ห้องประชุมภาควิชาจัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดย อ.ดร.พรเทพ ราชรุจิทอง ประธานฝ่ายวางแผนและประกันุณภาพและ อ.ดร.วิชาญ มะวิญธร ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา     แนวทางการประเมินฯ ตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยรายงานผลการดำเนินผ่าน มคอ.7 ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 รอบเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน [อ่านต่อ]


การจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและทักษะชีวิต

อ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก ประธานศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา เป็นผู้นำเสนอการจัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษา    คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการความรู้   ความเป็นมาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาและบริการกิจกรรมพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัด การเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2486  จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 70 ปี ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาล[อ่านต่อ]


การทำ poster ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ภาควิชาด้วย powerpoint

เว็บไซต์ภาควิชาพลศึกษาได้มีการนำเสนอวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ทั้งในรูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์ และภาพ poster ประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบหลังดูจะมีจุดที่น่าสนใจมากกว่า ดังรูป   ในการสร้าง poster ต้องใช้โปรแกรมจัดการรูปภาพ เช่น Photoshop ซึ่งสามารถที่จะจัดการรูปภาพได้แบบมืออาชีพมากๆ แต่สำหรับมือใหม่โปรแกรมสามัญประจำเครื่องอย่างเช่น Microsoft Powepoint ก็สามารถสร้าง poster ประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการสร้างง่ายๆ ดังนี้ นะครับ 1. เปิดโปรแกรม MS POWERPOINT 2. ที่หน้าต่าง POWERPOINT ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพ 3. เมื่อได้ต[อ่านต่อ]


การสอนกิจกรรมกีฬาแบดมินตันเพื่อพัฒนาผู้เรียน จะสอนอย่างไร

โปรดติดตามตอนต่อไป ตัวอย่าง การสะท้อนคิดของผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมกีฬาแบดมินตันได้อย่างไร [อ่านต่อ]


เยือนถิ่นอิเหนาอินโดนีเซีย..การเผยแพร่งานวิจัยในต่างประเทศ

ได้ยินชื่อ “อิเหนา” หรือ “ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง”   มานานแสนนาน เมื่อมีโอกาสได้รับเชิญ เป็น Guest Speaker หรือ An Invited Speaker ไปบรรยายในงาน International Seminar of Sport Culture and Achievement ISSCA 2014 “Global Issues of Sport Science & Sport Technology Development” Yogyakarta State University in Indonesia ระหว่างวันที่ 23-24 April 2014 ข้าพเจ้าจึงตอบรับและยินดีที่จะได้ไปเยือนถิ่นอิเหนาอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต การเดินทางไปเมือง Yogyakarta ไม่ต้องใช้วีซ่า เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก AEC ไม่มีเครื่องบินบินตรง จึงต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปเมืองจาการ์ต้าก่อน แล้วเปลี่ยนเครื่องบินไป Yogyakarta วิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยมากสำหรับผู้จ[อ่านต่อ]


วิธีการบันทึกความรู้ในระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ภาควิชาพลศึกษา

คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาพลศึกษาทุกท่าน สามารถบันทึกความรู้ต่างๆ ของท่านที่ต้องการจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถทำได้ดังนี้ เปิด Internet Explorer Browser แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://ped.edu.ku.ac.th ที่หน้าต่างเว็บไซต์ของภาควิชา เลื่อนลงไปที่มุมด้านล่างขวาของหน้าต่าง คลิกภาพ       ภาพแสดงขั้นตอนที่ 1-2     ใส่ Username และ Password ของท่านในหน้าต่างระบบ Intranet และคลิกปุ่ม enter ภาพแสดงขั้นตอนที่ 3  เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ระบบ intranet คลิกลิงค์ จัดการเว็บไซต์   ภาพแสดงขั้นตอนที[อ่านต่อ]


การจัดการความรู้

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการ ได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ ความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึ[อ่านต่อ]