ที่ตั้งภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • โทรศัพท์: 0-2579-7149,0-2942-8672
  • แฟกซ์:0-2942-8671
  • อีเมล์ sbcskp@ku.ac.th

  • Physical Education, Faculty of Education, Kasetsart University
  • 50 Gnamwongwan Rd. Jattujak Bangkok 10900 Thailand
  • Tel: :662-579-7149,0-2942-8672
  • Fax:662-942-8671
  • e-mail :sbcskp@ku.ac.th

VISIT NUMBER