กรรมการบริหารภาควิชา 2559-2563

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ
รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย
รองหัวหน้าภาควิชา

อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล
รองหัวหน้าภาควิชา

อ.ดร.วิชาญ มะวิญธร
รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.สมคิด ปราบภัย
ปรับปรุง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559