หน้าหลัก|
เกี่ยวกับภาควิชา|
กรรมการบริหาร|
บุคลากร|
นิสิต|
หลักสูตร|
เอกสารเผยแพร่|
แลกเปลี่ยน|
ถาม-ตอบ|
ติดต่อ
กิจกรรม
>>

"; echo "
"; echo "
"; echo DateThai(substr($row["StartDate_act"],0,8)).":".$row[2].""; echo "
"; echo "
อ่าน " .$row["actview"]."
"; echo "
"; } ?>