หน้าหลัก|
เกี่ยวกับภาควิชา|
กรรมการบริหาร|
บุคลากร|
นิสิต|
หลักสูตร|
เอกสารเผยแพร่|
แลกเปลี่ยน|
ถาม-ตอบ|
ติดต่อ

ความเป็นมาภาควิชาพลศึกษา

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและสติปัญญา

วิสัยทัศน์

ภาควิชาพลศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล ชี้นำสังคมได้

พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรอบรู้ในวิชาชีพ และมีจิตสำนึกต่อสังคม
  2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นผู้นำ ทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
  4. บริการวิชาการและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางพลศึกษา สุขศึกษา และ นันทนาการ
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
  6. สร้างระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยอาศัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย

History of the Department of Physical Education

Physical Education and sports have always played an important role in Kasetsart University. Their development at every university level coincides with the founding of K.U. for over 50 years.

K.U. was the first university where teach Physical Education to students in every faculty. At first, students of all faculties participated in learning together. Their activities emphasis on exercise. Physical Education was later a prerequisite for all students and there were many activities from which students can choose to satify their various requirements.

In 1967, K.U. realize an importance of Physical Education in both scienctific and artistic area and then, decided to upgrade its status to department and it was finally moved under the Faculty of Science and Arts. Since that time its educational role within the faculty has been standardized.

In 1969, K.U. established the Faculty of Education. The Board of Education considered that the Physical Education Department should be placed under the Faculty of Education because it would be good for both organization according to the subject characteristics, and the ability to produce effective and flexible physicak education instrutors to many institutes. The Physical Education Department was placed under the Faculty of Education according to the agreement of the Board of Education on October 1, 1970.


VISIT NUMBER