::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นางสาว ลักษิกา วทนะรัตน์ นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  รหัสประจำตัว 5510601264 ได้รับรางวัลเรียนดี โดยได้รับ "เหรียญเรียนดี" จำนวน 4 เหรียญ  ปีการศึกษา 2558


อ่าน 265 ครั้ง