::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายธีรวัติ ผ่องใส

นายธีรวัต ผ่องใส นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา รหัสนิสิต 5610600871  ชั้นปีที่4 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน คาราเต้-โด2016 ประเภทต่อสู้ Team Kumite  การแข่งขัน THAILAND OPEN 2016อ่าน 186 ครั้ง